اهواز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اهواز

کریمی سارا

کریمی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
بذرافکن رضا

بذرافکن رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
فتحعلی پور کامیاب

فتحعلی پور کامیاب

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
شکیبازاده آریان

شکیبازاده آریان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
اسکندری طاها

اسکندری طاها

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آموزگاری سیما

آموزگاری سیما

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
حمید محمد

حمید محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عفیفی آرمیتا

عفیفی آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
لموچی مهدیه

لموچی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
بهوند یوسفی محمد داوود

بهوند یوسفی محمد داوود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بدوی علی

بدوی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
باغبان پویان

باغبان پویان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
روشندل پگاه

روشندل پگاه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فرشیدی آناهیتا

فرشیدی آناهیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
میاحی ظهیریه محمدعلی

میاحی ظهیریه محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نجف پورشهنی مریم

نجف پورشهنی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سمک سهیل

سمک سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صمصار نتاج امیررضا

صمصار نتاج امیررضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سیف السادات سیده سارا

سیف السادات سیده سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسمعیل وندی علی

اسمعیل وندی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مردانی زهرا

مردانی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علاسوندی پور میکائیل

علاسوندی پور میکائیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نقره آبادی نیایش

نقره آبادی نیایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مولائی فواد

مولائی فواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نخعی شقایق

نخعی شقایق

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مقتدا علیرضا

مقتدا علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمودی اتابکی ریحانه

محمودی اتابکی ریحانه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سهرابی سپهر

سهرابی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جعفری فربد

جعفری فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بدیعی خوزانی کیانا

بدیعی خوزانی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحمانیان کوشککی عسل

رحمانیان کوشککی عسل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بویری ناهید

بویری ناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
علیزاده حداد شادی

علیزاده حداد شادی

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
معتمد پدرام

معتمد پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سواری شیدا

سواری شیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شعبانی امیرحسین

شعبانی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حداد سلیمانی رضا

حداد سلیمانی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کفایت فاطمه

کفایت فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبادات زینب

عبادات زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رسولی ترنم

رسولی ترنم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کرفسی فاطمه

کرفسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
باورصاد محمدیان ابوالفضل

باورصاد محمدیان ابوالفضل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شاهی هزاروندی شهرزاد

شاهی هزاروندی شهرزاد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دواتگران کیمیا

دواتگران کیمیا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قیم حسن

قیم حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قیم حسین

قیم حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بندریان علیرضا

بندریان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ویسی زاده وستا

ویسی زاده وستا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امیری نسب آیدا

امیری نسب آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علیزاده شخیون میکائیل

علیزاده شخیون میکائیل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صالحی امیرمحمد

صالحی امیرمحمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سردسته یاسمن

سردسته یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
باوی امیرعلی

باوی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان - نيمسال اول

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بیرون رو بهناز

بیرون رو بهناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علاقمند ریحانه

علاقمند ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نیکوبخت محمدرضا

نیکوبخت محمدرضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
لویمی راد کوثر

لویمی راد کوثر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کثیری آرین

کثیری آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سیاه پوش محمد سینا

سیاه پوش محمد سینا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خاتمی نیا یاسین

خاتمی نیا یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خواجه زاده بهبهانی علیرضا

خواجه زاده بهبهانی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امین پور امیرحسین

امین پور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوبخت زهرا

نوبخت زهرا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسدی درویش ادمی نازنین

اسدی درویش ادمی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهادری آذین

بهادری آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مختار زاده شهرکی ریحانه

مختار زاده شهرکی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یاقوت مهبد

یاقوت مهبد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مالکی محمدامین

مالکی محمدامین

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نجفی بیرگانی مینا

نجفی بیرگانی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ویسی معصومه

ویسی معصومه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عسکری عطاءالله

عسکری عطاءالله

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمودی علی

محمودی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جلویان غزل

جلویان غزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سالک محمدامین

سالک محمدامین

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
داودی پرستو

داودی پرستو

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
منتظری مهدی

منتظری مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معصومی راد آیلین

معصومی راد آیلین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نیکی فاطمه

نیکی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شریفی فرد علی

شریفی فرد علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدالهی ایلیا

عبدالهی ایلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدایار رز‌

خدایار رز‌

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشیدی مقدم کیانوش

رشیدی مقدم کیانوش

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ممبنی فاطمه

ممبنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بازرگانی مبین

بازرگانی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ملکی پارسا

ملکی پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ادهمی ساسان

ادهمی ساسان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسین احمدی فاطمه

حسین احمدی فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباداتی مصطفی

عباداتی مصطفی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خواجه زاده دزفولی آرین

خواجه زاده دزفولی آرین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کمائی کیارش

کمائی کیارش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خاقانی کورائی آیلین

خاقانی کورائی آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انصاری امیر عباس

انصاری امیر عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عیسی نژاد ایناس

عیسی نژاد ایناس

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهازی محمدامین

جهازی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سواری عماد

سواری عماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ولوی محمدپارسا

ولوی محمدپارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خوش بخت زهرا

خوش بخت زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرهادی محمد

فرهادی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان - نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعی ملیکا

زارعی ملیکا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعیدی مهدی

سعیدی مهدی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مریدی محمدپرهام

مریدی محمدپرهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرامرزی بابادی کسری

فرامرزی بابادی کسری

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادی شیما

مرادی شیما

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سادات تلقری کوثر

سادات تلقری کوثر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهمئی محمد

بهمئی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زراسوند علی

زراسوند علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری اوروند رضا

طاهری اوروند رضا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدی شکیبا

احمدی شکیبا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وائلی سهیل

وائلی سهیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهادری بیرگانی دلارام

بهادری بیرگانی دلارام

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنواتی نگین

قنواتی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضای نظر زاده مینو

رضای نظر زاده مینو

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نیک خواه بامداد

نیک خواه بامداد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملک زاده شوشتری پارسا

ملک زاده شوشتری پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمدمهدی

اسماعیلی محمدمهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بابااحمدی کیمیا

بابااحمدی کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بدوی رضا

بدوی رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیرازی عرشیا

شیرازی عرشیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بصیرت فرزانه

بصیرت فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حریزاوی محمد

حریزاوی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زنگنه کوثر

زنگنه کوثر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ارجمند مهدی

ارجمند مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خدمتی فائزه

خدمتی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گرامی رضا

گرامی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدی ماهک

احمدی ماهک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عجم آیدا

عجم آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آموده ستایش

آموده ستایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علوی سیدمحمد

علوی سیدمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برجسته فاطمه

برجسته فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چنانی محمدرضا

چنانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پرگاری نازنین

پرگاری نازنین

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بگعان مریم

بگعان مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خاکیان گلناز

خاکیان گلناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نشیبی فربد

نشیبی فربد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرداسی پیانی حدیث

مرداسی پیانی حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پور عرفان وانیا

پور عرفان وانیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یوسفی بابادی حسین

یوسفی بابادی حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طاهری هومن

طاهری هومن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طالب زاده روزبه

طالب زاده روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امین زاده زهرا

امین زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آل علی محمدامین

آل علی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامهرمز

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خاتونی امیرحسین

خاتونی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرملاچعب حسین

کرملاچعب حسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعودیان خوزانی ملیکا

مسعودیان خوزانی ملیکا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ال کثیر مبینا

ال کثیر مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زمانی سده محمدحسین

زمانی سده محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یزدان جو بیتا

یزدان جو بیتا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولی زاده مهدی

ولی زاده مهدی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوادی شقایق

جوادی شقایق

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کرد سامان

کرد سامان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ستاری مریم

ستاری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کثیری محمدآرمین

کثیری محمدآرمین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کوتی آتنا

کوتی آتنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروی حموله زهرا

خسروی حموله زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری پور سیده طاهره

جعفری پور سیده طاهره

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجتبی زاده سیده کوثر

مجتبی زاده سیده کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آسبان غزاله

آسبان غزاله

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهانی نیکا

جهانی نیکا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری نیا سیدامیرحسین

جعفری نیا سیدامیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی ساغر

احمدی ساغر

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معین فر الناز

معین فر الناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کارساز شقایق

کارساز شقایق

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منجزی مریم

منجزی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحیمی هزاروند علی

رحیمی هزاروند علی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورهنگ پارمیدا

پورهنگ پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسانی پور امیرحسین

احسانی پور امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هرمزی نژاد امیرپارسا

هرمزی نژاد امیرپارسا

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دقیقیان ملینا

دقیقیان ملینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاطعی زاده عارف

قاطعی زاده عارف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودی زودجانی پرستو

محمودی زودجانی پرستو

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئیس زاده رضا

رئیس زاده رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لرکی شاهرخ

لرکی شاهرخ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوی فضل سیده نیایش

موسوی فضل سیده نیایش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ایزدی حسین

ایزدی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوی فضل سیده نگار

موسوی فضل سیده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اژدری فاطمه

اژدری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزیزیان شیوا

عزیزیان شیوا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کلهری میترا

کلهری میترا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طهماسبی پور محمدامین

طهماسبی پور محمدامین

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درویش آرا

درویش آرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاحت محمد حسن

فلاحت محمد حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهروئی مهرداد

شهروئی مهرداد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوری زاده امیرحسین

نوری زاده امیرحسین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن پور امیرمحمد

حسن پور امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرجادنیا پری ماه

فرجادنیا پری ماه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسحقی علی

اسحقی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
توپال فاطمه

توپال فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هوشمندزاده سارا

هوشمندزاده سارا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گیتی فروز مهتاب

گیتی فروز مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دقیقیان محمد مهدی

دقیقیان محمد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبائی محمدحسین

عبائی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حیدری کچوئی مرضیه

حیدری کچوئی مرضیه

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسکندری محمدمهدی

اسکندری محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرضی مخل رضا

فرضی مخل رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفری صالح عرفان

جعفری صالح عرفان

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محیسن نژاد عباس

محیسن نژاد عباس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسن پوریان آتنا

محسن پوریان آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقیان مهسا

صادقیان مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نیک نژاد طاها

نیک نژاد طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نزاهی محمدحسن

نزاهی محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصوری زاده آریا

منصوری زاده آریا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فریسات محمدامین

فریسات محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زیلابی فاطمه

زیلابی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حمادی مهری

حمادی مهری

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری مجید

جعفری مجید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروزی ده میران زهرا

نوروزی ده میران زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میشانی فرد محمدسام

میشانی فرد محمدسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت حميديه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ساسانی نگار

ساسانی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد آتنا

ابراهیم نژاد آتنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قنبرپور شایان

قنبرپور شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 3

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی دهدزی فاطمه

محمدی دهدزی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحمانی ستاره

رحمانی ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاراج مهسا

تاراج مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شیخ انصاری محمدعلی

شیخ انصاری محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بایمانی محمدرضا

بایمانی محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ظاهری آیه

ظاهری آیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طباطبایی شمس آبادی سید مهدی

طباطبایی شمس آبادی سید مهدی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 4

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهرامی محمدمهدی

بهرامی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قیصری کمند

قیصری کمند

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یارعلی علیرضا

یارعلی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قانونی غزل

قانونی غزل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدیان فروشانی سارا

محمدیان فروشانی سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی نژاد شوشتری فاطمه

محمدی نژاد شوشتری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رقائیان رضا

رقائیان رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسمی موحد دریا

قاسمی موحد دریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بزرگی ابراهیمی سید احمد

بزرگی ابراهیمی سید احمد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سنکاشکن اسما

سنکاشکن اسما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منصورخانی فاطمه

منصورخانی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الاسوند امین

الاسوند امین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علمداری کیانا

علمداری کیانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کرمی فرشاد

کرمی فرشاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گودرزی گندمکاری آرین

گودرزی گندمکاری آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یرافی امین

یرافی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لرکی نژاد آسمان

لرکی نژاد آسمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدیان نسب محمد

مهدیان نسب محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اکبری بهنوش

اکبری بهنوش

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ترابی راکی بهداد

ترابی راکی بهداد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاطع آناهیتا

قاطع آناهیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هلاکوئی فاطمه

هلاکوئی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجی ورمیرقائد یلدا

حاجی ورمیرقائد یلدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسین زاده نگار

حسین زاده نگار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابریشمی گله ای رویا

ابریشمی گله ای رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 4

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کردعلی وند امیرمحمد

کردعلی وند امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قبادپور الهه

قبادپور الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آشوریان مهتاب

آشوریان مهتاب

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شعبانی فرید

شعبانی فرید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
متینیان امیرحسین

متینیان امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ولی زاده زهرا

ولی زاده زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی نسب سیده مریم

موسوی نسب سیده مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجبی فر درسا

رجبی فر درسا

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرفر بهار

باقرفر بهار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شرهانی احمد

شرهانی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشم زاده فاطمه

هاشم زاده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناعمی پرنیان

ناعمی پرنیان

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عطائیان محمد

عطائیان محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ال محمد سید محمد سینا

ال محمد سید محمد سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اویسی آرش

اویسی آرش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مجتهدزاده فاطمه سادات

مجتهدزاده فاطمه سادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهرخو مهرآفرین

مهرخو مهرآفرین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقری پانیذ

باقری پانیذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ظاهری عبده وند المیرا

ظاهری عبده وند المیرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسکندری دریا

اسکندری دریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت باوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیخ زاده متینه

شیخ زاده متینه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کعب عمیر ثریا

کعب عمیر ثریا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی شادمهر

محمدی شادمهر

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی شکیبا

حسینی شکیبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری نسب سونیا

نادری نسب سونیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دوبهری زاده یاسمن

دوبهری زاده یاسمن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبی نژاد رضوان

طهماسبی نژاد رضوان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساری سارا

ساری سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عظیمیان امیررضا

عظیمیان امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی زهرا

طهماسبی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چهرازی آیدا

چهرازی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فروزان پور فاطمه

فروزان پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشمند ریحانه

هوشمند ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هرمزی نیا یاسمن

هرمزی نیا یاسمن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمودی مهدی

حمودی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی حدیث

موسوی حدیث

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهریاری امیرمحمد

شهریاری امیرمحمد

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بدوی طارق

بدوی طارق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عراقی علی

عراقی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کبابی زهرا

کبابی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقری الهه

باقری الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
درخشنده صدف

درخشنده صدف

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاوردی ساجده

شاوردی ساجده

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یعقوبی نژاد سارا

یعقوبی نژاد سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خلق نیک آرین

خلق نیک آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منجزی گلناز

منجزی گلناز

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسجدی داوود

مسجدی داوود

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرلک زهرا

سرلک زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زرگانی سرور

زرگانی سرور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرداسی امیرهوشنگ

مرداسی امیرهوشنگ

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانبازی سارا

جهانبازی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفا خواه فریناز

صفا خواه فریناز

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحیمی بابادی نیلوفر

رحیمی بابادی نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حردانی رضا

حردانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مالکی پریسا

مالکی پریسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ذاکر مشفق محمد مهدی

ذاکر مشفق محمد مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معلم نیا محمدرضا

معلم نیا محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معتمدی شادمهر

معتمدی شادمهر

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علی پور خدادادی محمدامین

علی پور خدادادی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضائی امیرمحمد

رضائی امیرمحمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نسیم راد فاطمه

نسیم راد فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امیدی بیرگانی شقایق

امیدی بیرگانی شقایق

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پازوکیان اصل سید مرتضی

پازوکیان اصل سید مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:18:12 AM