دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دشت آزادگان


مزرعه اصل ذوالفقار

مزرعه اصل ذوالفقار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ساکی شیدا

ساکی شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یگانه زاده امیر

یگانه زاده امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بنی طرفی سرور

بنی طرفی سرور

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت ازادگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مسلمانی فردوس

مسلمانی فردوس

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سگوربراوی جاسم

سگوربراوی جاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حربی ثریا

حربی ثریا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/5/2023 8:16:38 PM
Menu