دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دشت آزادگان


یرفی محمد

یرفی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کوتی اسما

کوتی اسما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بوعذار شیما

بوعذار شیما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرمزی زینب

مرمزی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مولا هویزه اسماء

مولا هویزه اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ساکی حسین

ساکی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مروانی رضا

مروانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بنی طرفی محمد مهدی

بنی طرفی محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تمیمی صیوانی نجم

تمیمی صیوانی نجم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طرفی دنیا

طرفی دنیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خواجه علی

خواجه علی

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی سیدمرتضی

موسوی سیدمرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بوعذار امین

بوعذار امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنی صالح رسول

بنی صالح رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:17:20 PM
Menu