دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دشت آزادگان

یرفی محمد

یرفی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کوتی اسما

کوتی اسما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بوعذار شیما

بوعذار شیما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرمزی زینب

مرمزی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مولا هویزه اسماء

مولا هویزه اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مری پور فاطمه

مری پور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
جلالی زهرا

جلالی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت دشت آزادگان

2سال کانونی / 51 آزمون

زبان
ساکی حسین

ساکی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مروانی رضا

مروانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بنی طرفی محمد مهدی

بنی طرفی محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مزرعه اصل ذوالفقار

مزرعه اصل ذوالفقار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
تمیمی صیوانی نجم

تمیمی صیوانی نجم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طرفی دنیا

طرفی دنیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خواجه علی

خواجه علی

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساکی شیدا

ساکی شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یگانه زاده امیر

یگانه زاده امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوی سیدمرتضی

موسوی سیدمرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بوعذار امین

بوعذار امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنی صالح رسول

بنی صالح رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بنی طرفی سرور

بنی طرفی سرور

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت ازادگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مسلمانی فردوس

مسلمانی فردوس

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سگوربراوی جاسم

سگوربراوی جاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ساکی علی

ساکی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
حربی ثریا

حربی ثریا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:55:13 PM