قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قائميه

حسین پور مصطفی

حسین پور مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدی احمد

محمدی احمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
افشاری زیبا

افشاری زیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت قايميه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری محمد آرمین

جعفری محمد آرمین

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:31:15 AM