فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فراشبند


دهقانی محمد

دهقانی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه-پذيرش از مرد

9سال کانونی / 186 آزمون

تجربی
راحت طلب حمیدرضا

راحت طلب حمیدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
معین الدینی علی

معین الدینی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ویسی فراشبندی محمد امین

ویسی فراشبندی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قاسمی بهاره

قاسمی بهاره

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
برزگرلوکوهی مینا

برزگرلوکوهی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت بالاده

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نگهداری سعید

نگهداری سعید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عوض پور مهرنوش

عوض پور مهرنوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهرامی نژاد حسام

بهرامی نژاد حسام

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مزارعی رضا

مزارعی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خلفی سعید

خلفی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یزدان پناه نیلوفر

یزدان پناه نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسکندری حسین

اسکندری حسین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رستمی رضا

رستمی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائی آیدا

رضائی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه-محل تحصيل لارستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امیرپوری شقایق

امیرپوری شقایق

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائی مهرزاد

رضائی مهرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شیخی احمد رضا

شیخی احمد رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرم سهیل

بهرم سهیل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علوی سید امیر

علوی سید امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامی علی محمد

غلامی علی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/31/2023 2:16:30 PM
Menu