فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فراشبند


برزگرلو سهیل

برزگرلو سهیل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت پاسارگاد

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
روئین تن محمد

روئین تن محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
موسوی سید رضا

موسوی سید رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناصری لیلا

ناصری لیلا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت اشکنان

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوشادی الهام

نوشادی الهام

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دهرمی حمیدرضا

دهرمی حمیدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوکار حسین

جوکار حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/2/2023 10:40:39 PM
Menu