زرين دشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرين دشت


سجادی مریم

سجادی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رهنما امیررضا

رهنما امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شریفی سیده فاطمه

شریفی سیده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدزاده الناز

محمدزاده الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خنشا پریسا

خنشا پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ظهرابی امیرحسین

ظهرابی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملایی مریم

ملایی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسکری زاده ساغر

عسکری زاده ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/3/2023 1:31:32 AM
Menu