زرين دشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرين دشت


نظری حسین

نظری حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
راستگو عباس

راستگو عباس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمتزرين دشت

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 9:04:37 AM
Menu