زرين دشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرين دشت

سجادی مریم

سجادی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رهنما امیررضا

رهنما امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شریفی سیده فاطمه

شریفی سیده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدزاده الناز

محمدزاده الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خنشا پریسا

خنشا پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ظهرابی امیرحسین

ظهرابی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملایی مریم

ملایی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسکری زاده ساغر

عسکری زاده ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظری حسین

نظری حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
راستگو عباس

راستگو عباس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمتزرين دشت

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
3/23/2023 10:05:26 PM