ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ني ريز

شعبان پور امیر حسین

شعبان پور امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
اعمالی مینا

اعمالی مینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
شاهسونی فاطمه

شاهسونی فاطمه

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | شبانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

هنر
رضائی احسان

رضائی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
امیری فرید

امیری فرید

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
دهقانی زهرا

دهقانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دمیری فاطمه

دمیری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صادق منش سعید

صادق منش سعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صحرائی محمد حسین

صحرائی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ني ريز

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هور محمد جواد

هور محمد جواد

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
حسین پور زهره

حسین پور زهره

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربان نژاد فرزانه

قربان نژاد فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
متولی مریم

متولی مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علی پور سپیده

علی پور سپیده

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ني ريز

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
خلیلی امین

خلیلی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ني ريز

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ني ريز

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
لشنی اشکان

لشنی اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
راحتی زاد هانیه

راحتی زاد هانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفیعی ستاره

شفیعی ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زردشت فاطمه

زردشت فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صمدی محمد جواد

صمدی محمد جواد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خازن کوثر

خازن کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانی محمد صالح

رمضانی محمد صالح

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظری امیر حسین

نظری امیر حسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
وطن پرست منصوره

وطن پرست منصوره

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ني ريز

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
یاراحمدی فرزانه

یاراحمدی فرزانه

زبان وادبيات فارسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
میر غیاثی محمد علی

میر غیاثی محمد علی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دهقان آرزو

دهقان آرزو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدی نژاد هانیه

احمدی نژاد هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غمگساران مرضیه

غمگساران مرضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بیات حسین

بیات حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسبی انسیه

طهماسبی انسیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نگهداری پوریا

نگهداری پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نگهداری پریا

نگهداری پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشرف امیر محمد

اشرف امیر محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سربلند مهدی

سربلند مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت آباده طشک

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اله بخشی اسماء

اله بخشی اسماء

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پیروزمند زهرا

پیروزمند زهرا

هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
موسوی کرمانشاهی سید شهاب

موسوی کرمانشاهی سید شهاب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانی محمد حسین

سلطانی محمد حسین

مربيگري عقيدتي|دانشکده اموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لایقمند متین

لایقمند متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاک نیت فاطمه

پاک نیت فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شیخعلی زهرا

شیخعلی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نجف زاده علیرضا

نجف زاده علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صحراگرد آیدا

صحراگرد آیدا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هادی امیر حسین

هادی امیر حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حمیدیان حمید رضا

حمیدیان حمید رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:57:25 AM