كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوار

مقصودی زهرا

مقصودی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
یگانه زینب

یگانه زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهبازی پوریا

شهبازی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رحمانی محدثه

رحمانی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فيروزآباد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فضیلت اصل فاطمه

فضیلت اصل فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسی نگین

عباسی نگین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوری زاده صدف

نوری زاده صدف

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شکوهی صمد

شکوهی صمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسفندیاری محمدرضا

اسفندیاری محمدرضا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوان شبانی حسین

جوان شبانی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کرمی زینب

کرمی زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پرویز نوروزانی بهنام

پرویز نوروزانی بهنام

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حیدری پوریا

حیدری پوریا

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:19:47 AM