داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر داراب

فرجی هاجر

فرجی هاجر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

5سال کانونی / 115 آزمون

انسانی
خرم کیمیا

خرم کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
فرحبخش هانیه

فرحبخش هانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
گلچین فرد درسا

گلچین فرد درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عسکرزاده محمدرضا

عسکرزاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهسواری محمدجواد

شهسواری محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حقیقی عرفان

حقیقی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت زرقان

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رمضانی فرناز

رمضانی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ابراهیمی ریحانه

ابراهیمی ریحانه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
براهیمی فاطمه

براهیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
راحت فاطمه

راحت فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محبی عارف

محبی عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مقدس مریم

مقدس مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت عشايري فارس

4سال کانونی / 77 آزمون

زبان
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زمردیان مریم

زمردیان مریم

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خشنود ماداوانی محسن

خشنود ماداوانی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
دلیری مهران

دلیری مهران

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت زرين دشت

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
دانا علیرضا

دانا علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خفر

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کرمی محمد حسین

کرمی محمد حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
محمدی نادیه

محمدی نادیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت لارستان

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
خداداد فاطمه

خداداد فاطمه

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حقیقت سید مهدی

حقیقت سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فرگ

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدابنده زهرا

خدابنده زهرا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرجی عباس

فرجی عباس

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صبور زهرا

صبور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میرعابدی داوود

میرعابدی داوود

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دریابر محمدمهدی

دریابر محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت داراب

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطائیان حسین

عطائیان حسین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رستمی طاهره

رستمی طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت فرگ

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عزیزی کوثر

عزیزی کوثر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
همت مینا

همت مینا

ارتباطتصويري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

هنر
عبدلی صالح

عبدلی صالح

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اجرایی فاطمه

اجرایی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت زرين دشت

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادی غیاثی مینا

مرادی غیاثی مینا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت خرامه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روح بخش فاطمه

روح بخش فاطمه

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدلی صابر

عبدلی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت عشايري فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قهرمانی اناهیتا

قهرمانی اناهیتا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جويم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امیدواری فائزه

امیدواری فائزه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جويم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرشکاری محمدحسین

میرشکاری محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فتحی ابوالفضل

فتحی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت آباده طشک

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هادیان مجید

هادیان مجید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل اقليد-محل خدمت خرامه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فدوی محمدصالح

فدوی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جهرم

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقان محمدرضا

دهقان محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت داراب

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصاری مصطفی

انصاری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فدایی نازنین

فدایی نازنین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت گراش

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دانشجو محمد حسین

دانشجو محمد حسین

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
3/23/2023 10:10:50 PM