اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اقليد

ملایی لیلا

ملایی لیلا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت سروستان

11سال کانونی / 179 آزمون

انسانی
کوثری محمدرضا

کوثری محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
تدین زهرا

تدین زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت اقليد

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
میرفخری هانیه

میرفخری هانیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | شبانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کوثر مهدی

کوثر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زینلی فاطمه

زینلی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شریفی محمدحسین

شریفی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طوفاندوست ابوالفضل

طوفاندوست ابوالفضل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شریفی مریم

شریفی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کوثری زهرا

کوثری زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسلمی زهرا

اسلمی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
روان حقیقی فاطمه

روان حقیقی فاطمه

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تقوا محمد

تقوا محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نیکویی ابوالفضل

نیکویی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل بهشتي اقليد-محل خدمت سده

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرزانه رویا

فرزانه رویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ظهیری محمدرضا

ظهیری محمدرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت مرودشت

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسلمی زهرا

اسلمی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کریمی محمدحسن

کریمی محمدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت سده

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
چترسیماب ساقیا

چترسیماب ساقیا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت سده

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صدری زهرا

صدری زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت خرم بيد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
افضلی فاطمه سادات

افضلی فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رنجبران مهدی

رنجبران مهدی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامی محمد

اسلامی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سده یونسی محمدرضا

سده یونسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرفی سده زهرا

شرفی سده زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضایی امیرعباس

رضایی امیرعباس

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سده جعفری فروغ

سده جعفری فروغ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کوثر ابوالفضل

کوثر ابوالفضل

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی محمدمعین

محمدی محمدمعین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:42:58 PM