آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آباده


شهرمیانی زهرا

شهرمیانی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

10سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
باقری کیارش

باقری کیارش

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
همتی محمد مهدی

همتی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
کیومرثی زهرا

کیومرثی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
کیومرثی علی

کیومرثی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
مهرورز کورش

مهرورز کورش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خرم بيد

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
حیدری بهزاد

حیدری بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
فرزانه علیرضا

فرزانه علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حیدری نیلوفر

حیدری نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زارع محمدرضا

زارع محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلیمی شور باخورلو نهال

سلیمی شور باخورلو نهال

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
احمدی امیر

احمدی امیر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
علمدارلو محمد

علمدارلو محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرخنده احمد رضا

فرخنده احمد رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ارزانی ابراهیم

ارزانی ابراهیم

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شکیبائی محمد مهدی

شکیبائی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خلیفه محمد مهدی

خلیفه محمد مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فروتن زهرا

فروتن زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

6سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خسروی فرهاد

خسروی فرهاد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت آباده

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد شاهی مهلا

محمد شاهی مهلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرخی زهرا

فرخی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرزانیا سید محمد مهدی

میرزانیا سید محمد مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منتظر نیما

منتظر نیما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منصوری رقیه

منصوری رقیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی محمد

عباسی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
میرزائی امیر آبادی فرشته

میرزائی امیر آبادی فرشته

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کیاسی مهسا

کیاسی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفری پوریا

جعفری پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیدوارپناه هانیه

امیدوارپناه هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یونسی زهرا

یونسی زهرا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نعمت الهی امیر رضا

نعمت الهی امیر رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نامجو امیر محمد

نامجو امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد شاهی رومینا

محمد شاهی رومینا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خسروانی فرد زهرا

خسروانی فرد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دانشور سروش

دانشور سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گلزاری کیان

گلزاری کیان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرتضوی پریا

مرتضوی پریا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوی سید محمد مهدی

موسوی سید محمد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قدوسی زهرا

قدوسی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فدایی عرفان

فدایی عرفان

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفی نیا سارا

صفی نیا سارا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوی راد سید رضا

موسوی راد سید رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ظهرابی محمد امین

ظهرابی محمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طباطبائی سیده ملیکا

طباطبائی سیده ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذاکری نجمه

ذاکری نجمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تفکری رضا

تفکری رضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:09:01 PM
Menu