فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فسا

صفری حسین

صفری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
اسکندری کوشکقاضی محمد رضا

اسکندری کوشکقاضی محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
ذوالفقاری مصطفی

ذوالفقاری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قدیمی زهرا

قدیمی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت سروستان

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
هوشمند مهدی

هوشمند مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فیروزی عارف

فیروزی عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فرج اله پور امین

فرج اله پور امین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
فتح الهی محمد

فتح الهی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شکوهی سجاد

شکوهی سجاد

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادی یاسین

مرادی یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ششده و قره بلاغ

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محنت کش سعید

محنت کش سعید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صادقی فرناز

صادقی فرناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ربانی مریم

ربانی مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضوانی ساینا

رضوانی ساینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سلیمی مهسا

سلیمی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | محروم-بومي فارس-محل خدمت فسا

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کمالی محمد

کمالی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاجی زاده سارا

حاجی زاده سارا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ششده و قره بلاغ

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نورالدین فسائی امیرحسین

نورالدین فسائی امیرحسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شرفی سمانه

شرفی سمانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صالحی سارا

صالحی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اکبرنژاد زهرا

اکبرنژاد زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت داراب

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سامانیان فاطمه

سامانیان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
توانگر سیده زهرا

توانگر سیده زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بابایی میانده زینب

بابایی میانده زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت شيب کوه

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
صادقی سیدسپهر

صادقی سیدسپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بناکار فاطمه

بناکار فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بلاغی اینالو علی

بلاغی اینالو علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روستایی مانا

روستایی مانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت شيب کوه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
گنج حیدری زهرا

گنج حیدری زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت زرين دشت

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعیلی مزیدی مهسا

اسماعیلی مزیدی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فسا

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اموزنده علی رضا

اموزنده علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی رضا

رضائی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نیکپور عباس

نیکپور عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حاتمی خاطره

حاتمی خاطره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تهمتن فاطمه سیما

تهمتن فاطمه سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کردامیری زهرا

کردامیری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
توکلی آغچغلوعینالو زهرا

توکلی آغچغلوعینالو زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلیمی نژاد امیرمهدی

سلیمی نژاد امیرمهدی

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
مجیدی مطهره

مجیدی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ششده و قره بلاغ

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفری شمس آبادی محمدرضا

صفری شمس آبادی محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خبیری زهرا

خبیری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عبداله زاده زهرا

عبداله زاده زهرا

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دهقان خلیلی محمد

دهقان خلیلی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افتاده علیرضا

افتاده علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدی زاده علیرضا

مهدی زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل شهيدمطهري شيراز-محل خدمت خرامه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سامانیان علی

سامانیان علی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صادقی بانیانی علی رضا

صادقی بانیانی علی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بیژن کوچی ابوالفضل

بیژن کوچی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بناکار نگار

بناکار نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت شيب کوه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسم پور مریم

قاسم پور مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رفیع زاده سارا

رفیع زاده سارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علی پور سحر

علی پور سحر

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آریائی امیرحسین

آریائی امیرحسین

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سرافراز سارا

سرافراز سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بیژنی حسن

بیژنی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خفری فاطمه

خفری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
تقوی محمدحسن

تقوی محمدحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجاری حسین

نجاری حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ولی پور ابوالفضل

ولی پور ابوالفضل

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بلاغی عینالو زینب

بلاغی عینالو زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ششده وقره بلاغ

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
افتخارفسائی مریم

افتخارفسائی مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ناظمی صهبا

ناظمی صهبا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شکوهی علیرضا

شکوهی علیرضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جوکار امیرحسین

جوکار امیرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت کوار

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فالیزکار ابوالفضل

فالیزکار ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بردبار محمدرضا

بردبار محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بذرافشان فاطمه

بذرافشان فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زمانی افشار فرناز

زمانی افشار فرناز

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اله دادی فرید

اله دادی فرید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی نژاد سیدامیرحسین

محمدی نژاد سیدامیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت ششده و قره بلاغ

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تسلیمی فاطمه

تسلیمی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاه حسینی فارسی محمدعلی

شاه حسینی فارسی محمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عسکرپور علیرضا

عسکرپور علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دیهیمی ارغوان

دیهیمی ارغوان

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | شبانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
شجاع زاده رعنا

شجاع زاده رعنا

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فیروزی سیده زهرا

فیروزی سیده زهرا

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رجب دری اسماعیل

رجب دری اسماعیل

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صولتی امین

صولتی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مسعودی نژاد زینب

مسعودی نژاد زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فسا

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آل سعدی محمد

آل سعدی محمد

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فسا

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عطاالهی محمد

عطاالهی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت کوار

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابرنیاواصل ابادی محمد

بابرنیاواصل ابادی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مبارکی زهرا

مبارکی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدلی حسین

عبدلی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زحمتکشان نسترن

زحمتکشان نسترن

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امیری شیری پریسا

امیری شیری پریسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذری زهرا

آذری زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبوحی معصومه

صبوحی معصومه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کریمیان زاده زهرا

کریمیان زاده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهردار فاطمه

شهردار فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لهراسب شیما

لهراسب شیما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهردار مریم

شهردار مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده آیدانا

اسماعیل زاده آیدانا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فیروزی هانیه

فیروزی هانیه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعی فر مهدی

زارعی فر مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خان پور الهام

خان پور الهام

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بلاغی اینالو فاطمه

بلاغی اینالو فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اکبرپور عسل

اکبرپور عسل

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوکاری ششده پریسا

جوکاری ششده پریسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضایت سپیده

رضایت سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمی نوبندگانی فاطمه سادات

هاشمی نوبندگانی فاطمه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حقایقی رضا

حقایقی رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شفیعی مهدی

شفیعی مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:53:49 PM