هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر هشتگرد

سامانی پور حسین

سامانی پور حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت نظرآباد

7سال کانونی / 134 آزمون

انسانی
افشار علیرضا

افشار علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ناحيه 4

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
دهقانی پور رضا

دهقانی پور رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
تقی لو غزل

تقی لو غزل

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
زارعی نژاد حامد

زارعی نژاد حامد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
رجبی لفوت آیلار

رجبی لفوت آیلار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه4

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
قلیچ پور محمد

قلیچ پور محمد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
سلیمی محمدرضا

سلیمی محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صالحی کیانا

صالحی کیانا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ثانی حسین

ثانی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شیخی نگین

شیخی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رجبی سارا

رجبی سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نور محمدی علی

نور محمدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
قدیری مبینا

قدیری مبینا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملامحمدی کوثر

ملامحمدی کوثر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز-محل خدمت ساوجبلاغ

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عرفانی محمدحسین

عرفانی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهرزاد سلاکجانی زهرا

مهرزاد سلاکجانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
مفتحی فاطمه

مفتحی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
زارعکار مینا

زارعکار مینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 2

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بساطی مبینا

بساطی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آزاد امیرحسین

آزاد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
افتخاری سیده زهره

افتخاری سیده زهره

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه4

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پیشگاهی محمد حسین

پیشگاهی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معدنی پور پوریا

معدنی پور پوریا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز-محل خدمت ساوجبلاغ

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پیمانه فاطمه

پیمانه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فلاح نژاد محمد

فلاح نژاد محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مفاخری آناهیتا

مفاخری آناهیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 4

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ارمندپور زینب

ارمندپور زینب

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ناصرزعیم فاطمه

ناصرزعیم فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اشرفی گلناز

اشرفی گلناز

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افتخاری سیده فاطمه

افتخاری سیده فاطمه

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سالمی علیرضا

سالمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مفاخری کوثر

مفاخری کوثر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فخر حسینی سیده فاطمه

فخر حسینی سیده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

زبان
حسینی یمقانی مهسا

حسینی یمقانی مهسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

زبان
اصل فلاح ساینا

اصل فلاح ساینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه4

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رضا خانی مجید

رضا خانی مجید

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حاج منوچهری فاطمه

حاج منوچهری فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زاعکار مرتضی

زاعکار مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلباز مهدی

گلباز مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
براری فاطمه

براری فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انصاری نازنین

انصاری نازنین

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حیدری مهسا

حیدری مهسا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاپوری مهدیه

شاپوری مهدیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 2

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شیخ حسنی رضا

شیخ حسنی رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت ساوجبلاغ

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پیشگاه زاده زهرا

پیشگاه زاده زهرا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کرمی عرفان

کرمی عرفان

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قره داغی یگانه

قره داغی یگانه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجه وند حمیدرضا

خواجه وند حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری مبینا

حیدری مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مختارپور هلنا

مختارپور هلنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
آذر دار هستی

آذر دار هستی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه3

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فلاح نژاد فاطمه

فلاح نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت نظرآباد

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فلکی کتک لاهیجانی رضوانه

فلکی کتک لاهیجانی رضوانه

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوذری گرم خانی امیر حسین

نوذری گرم خانی امیر حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 4

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محبوبی مانی

محبوبی مانی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاکری نیا محمد مهدی

شاکری نیا محمد مهدی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفری کوثر

جعفری کوثر

اموزش رياضي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- پذيرش از زن

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پالیزبان پوریا

پالیزبان پوریا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمی مهرشاد

قاسمی مهرشاد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سرداریان معصومه

سرداریان معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
معدن پیشه ابوالفضل

معدن پیشه ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عظیمی مریم

عظیمی مریم

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محبوب محمدرضا

محبوب محمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز-محل خدمت کرج ناحيه1

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
لشینی متین

لشینی متین

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خواموشی علی

خواموشی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدابنده لو زهرا

خدابنده لو زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کیان مرضیه

کیان مرضیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
همراز علی

همراز علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
کیان پیشه سوگند

کیان پیشه سوگند

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خاکی امیررضا

خاکی امیررضا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدوی مهدیه

مهدوی مهدیه

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی سیده مهسا

حسینی سیده مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حیدری سزنقی فاطمه

حیدری سزنقی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لطفی ریحانه

لطفی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کیان محمد مهدی

کیان محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معدنی پور فائزه

معدنی پور فائزه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز-محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قدیمی مهدیه

قدیمی مهدیه

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسنی مهدی

حسنی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 1

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همتی محدثه

همتی محدثه

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
سامانی پور حنانه

سامانی پور حنانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یوسفی لیلا

یوسفی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روستاآزاد مبینا

روستاآزاد مبینا

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعمتی مریم

نعمتی مریم

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برجی امیرحسین

برجی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز-محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
یعقوبی امیرحسین

یعقوبی امیرحسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرید مریم

فرید مریم

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهین رنجبر علی

مهین رنجبر علی

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صحرائی امیرسینا

صحرائی امیرسینا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلطانی رضائی راد علی

سلطانی رضائی راد علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بشیری دانش امیرحسین

بشیری دانش امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مفاخری مرضیه

مفاخری مرضیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عین ابادی زهرا

عین ابادی زهرا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نخبه روستا سحر

نخبه روستا سحر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توانگرفلاح زهره

توانگرفلاح زهره

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شکری فاطمه

شکری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
علی پور حانیه

علی پور حانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پورعلی پاتاوانی مریم

پورعلی پاتاوانی مریم

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سیف اللهی داود

سیف اللهی داود

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 2

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
معدنی محمد

معدنی محمد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:05:32 AM