سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سرايان

مدنی سید مصطفی

مدنی سید مصطفی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
شیدایی علیرضا

شیدایی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت نهبندان

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
شاهی محمد

شاهی محمد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت قاين

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قمری محمدامین

قمری محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مقدس فر فاطمه

مقدس فر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت فردوس

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
مهرداد محدثه سادات

مهرداد محدثه سادات

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
وحدتی پور حمیدرضا

وحدتی پور حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت قائنات

3سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
مزروعی فائزه

مزروعی فائزه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بنی اسد فاطمه

بنی اسد فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آجری مریم

آجری مریم

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
نوذری مریم

نوذری مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درميان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
قطبی حدیثه سادات

قطبی حدیثه سادات

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اعرابی رضوان

اعرابی رضوان

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت سرايان

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت سرايان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حاتمی ابوالفضل

حاتمی ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
علیپور احمد رضا

علیپور احمد رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت قائنات

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نباتی محمدمهدی

نباتی محمدمهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت زيرکوه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
برهانی سمیه

برهانی سمیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سماهی کرقند زهرا

سماهی کرقند زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي- محل خدمت سرايان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدزاده الهام

محمدزاده الهام

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زارع مصعبی حلیمه

زارع مصعبی حلیمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نباتی زینب

نباتی زینب

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلطانی الهام

سلطانی الهام

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اکبری سید محمدمهدی

اکبری سید محمدمهدی

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش مرد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عرب وظیفه الهه

عرب وظیفه الهه

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
واله آیسک فاطمه

واله آیسک فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
میرزائی نرگس سادات

میرزائی نرگس سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملک ثانی ریحانه

ملک ثانی ریحانه

سينما|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ماهوی امیر حسین

ماهوی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت قائنات

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:47:14 AM