چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چمستان


نائیجی زهرا

نائیجی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت آمل

10سال کانونی / 222 آزمون

ریاضی
مسگر محمدمهدی

مسگر محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 163 آزمون

ریاضی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت محموآباد

7سال کانونی / 155 آزمون

ریاضی
نوربخش آرین

نوربخش آرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
محمدی زرین قبائی حمیدرضا

محمدی زرین قبائی حمیدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
نائیجی سحر

نائیجی سحر

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه-

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
یزدانی انوشه

یزدانی انوشه

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
منفرد سارا

منفرد سارا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
کریمی نگین

کریمی نگین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
6/8/2023 3:36:42 PM
Menu