چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چمستان

نائیجی زهرا

نائیجی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت آمل

10سال کانونی / 222 آزمون

ریاضی
مسگر محمدمهدی

مسگر محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 163 آزمون

ریاضی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت محموآباد

7سال کانونی / 155 آزمون

ریاضی
نوربخش آرین

نوربخش آرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
شهابی فاطمه زهرا

شهابی فاطمه زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
عباس پور مریم

عباس پور مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت بلده

4سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
محمدزاده یاسین

محمدزاده یاسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
اکبری اصل احمدرضا

اکبری اصل احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
هدایتی نیلوفر

هدایتی نیلوفر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت تنکابن

2سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
محمدی زرین قبائی حمیدرضا

محمدی زرین قبائی حمیدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
نائیجی سحر

نائیجی سحر

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه-

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
کثیری محمدمهدی

کثیری محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
یزدانی انوشه

یزدانی انوشه

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
علی اکبری نوری سارا

علی اکبری نوری سارا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
منفرد سارا

منفرد سارا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
داودی غزاله

داودی غزاله

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
انگیزه حدیثه

انگیزه حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شکارچی خوشابی نیلوفر

شکارچی خوشابی نیلوفر

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
هدایتی امیررضا

هدایتی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل نوشهر-محل خدمت چمستان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
علی پور رضا

علی پور رضا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
تندرو محمدمهدی

تندرو محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل نوشهر-محل خدمت بلده

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کریمی نگین

کریمی نگین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نصیری فردین

نصیری فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت چمستان

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زارع آمنه

زارع آمنه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
امانی محمدجواد

امانی محمدجواد

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت آمل

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحمتی امیرعباس

رحمتی امیرعباس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
داودی فاطمه زهرا

داودی فاطمه زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شریفی علیرضا

شریفی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عقیلی سیداحمدرضا

عقیلی سیداحمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی کوثر

محمدی کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:12:48 PM