چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چالوس

یکتا زینب

یکتا زینب

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
پاشازانوس پوریا

پاشازانوس پوریا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
علی زاده ریحانه

علی زاده ریحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رودگرکوهپر مهدی

رودگرکوهپر مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
دیلم صالحی سینا

دیلم صالحی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زال نژاد نازنین

زال نژاد نازنین

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
لهراسبی نیچکوهی کوثر

لهراسبی نیچکوهی کوثر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شمس ناتری فاطمه زهرا

شمس ناتری فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نورنژاد ونوش سارا

نورنژاد ونوش سارا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
تیمورنژاد محمدرضا

تیمورنژاد محمدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
امینی مهسا

امینی مهسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پاشا زانوسی پری ماه

پاشا زانوسی پری ماه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خواجوند کیاکلایی سارا

خواجوند کیاکلایی سارا

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کلنوئی مینا

کلنوئی مینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نصراله زاده علی

نصراله زاده علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عقیلی امیرحسین

عقیلی امیرحسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زال پولی آناهیتا

زال پولی آناهیتا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فقیه امیرمحمد

فقیه امیرمحمد

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده پلت کله سعید

آقاجان زاده پلت کله سعید

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سام دلیری ملیکا

سام دلیری ملیکا

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شریفیان مقیمی مقدم پارسا

شریفیان مقیمی مقدم پارسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزی فیروز علی رضا

نوروزی فیروز علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غرایاق زندی حانیه

غرایاق زندی حانیه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ردائی شمیم

ردائی شمیم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رمضان زاده زهرا

رمضان زاده زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فارابی خانقاهی عرفان

فارابی خانقاهی عرفان

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسن پور چورکلایه امیرحسین

حسن پور چورکلایه امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سنگاری مطهره

سنگاری مطهره

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوی ستاره

موسوی ستاره

تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مقدم منش مهنا

مقدم منش مهنا

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوروزپوربرسمنانی امیرعلی

نوروزپوربرسمنانی امیرعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پالوج محمدجواد

پالوج محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدی لشکناری شروین

احمدی لشکناری شروین

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاضی نژاد عاطفه

قاضی نژاد عاطفه

زبان اسپانيايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
صفررضوی زاده فاطمه

صفررضوی زاده فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدالله بیگی نیلوفر

عبدالله بیگی نیلوفر

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افشار فرگاه

افشار فرگاه

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش زن

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جوربنیان مائده

جوربنیان مائده

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت چالوس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پرتوی علیرضا

پرتوی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دیلم صالحی سوگند

دیلم صالحی سوگند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت چالوس

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هرسیج ثانی سمیه

هرسیج ثانی سمیه

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرازمند امیرحسین

فرازمند امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تقوی نسب کوثر

تقوی نسب کوثر

امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحی صهبا

صالحی صهبا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوری شیرازی محمد

نوری شیرازی محمد

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضوی زاده محمدحسین

رضوی زاده محمدحسین

مهندسي مخابرات هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مختاری ناصری احمدرضا

مختاری ناصری احمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرمانی مهدی

فرمانی مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهیم نیا علی

ابراهیم نیا علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازنداران- محل خدمت نوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غرایاق زندی نرگس

غرایاق زندی نرگس

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رفعتی فرد علی

رفعتی فرد علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:15:39 PM