ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ساري

اصغری مهدیه

اصغری مهدیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
جعفریان رستمی رومینا

جعفریان رستمی رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ریش سفید داود

ریش سفید داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
سراج سهیل

سراج سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
زیاری سروش

زیاری سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
امامی محمد امین

امامی محمد امین

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بهرامی سارینا

بهرامی سارینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمدنژاد مهدی

محمدنژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قاسمیان زرینی مریم

قاسمیان زرینی مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
کردافشاری سینا

کردافشاری سینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
چوپانی پارسا

چوپانی پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فرزادی سید متین

فرزادی سید متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
تقی پور اسرمی امیر علی

تقی پور اسرمی امیر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
لطفی تینا

لطفی تینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
باقری زهرا

باقری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کاملی گلردی سینا

کاملی گلردی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عسگری ضحی

عسگری ضحی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
وفادار سورکی محمدامین

وفادار سورکی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شکری سینا

شکری سینا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
غفاری صادق

غفاری صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کاملی آرمین

کاملی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کلانتری رضا

کلانتری رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
دباغیان امیرحسین

دباغیان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جلالی رضا

جلالی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدزاده کمرکلائی مهدی

محمدزاده کمرکلائی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خانلر پنبه چوله علیرضا

خانلر پنبه چوله علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدی دانیال

احمدی دانیال

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دولتخواه مینا

دولتخواه مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
طالبی پاجی هدیه

طالبی پاجی هدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضائی مهدیه

رضائی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علی محمدی سکینه

علی محمدی سکینه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمانی بهراد

رحمانی بهراد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کشاورز زینب السادات

کشاورز زینب السادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رجبی ارشیا

رجبی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عمادی ولیکی سیده کوثر

عمادی ولیکی سیده کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
واحدی محمد

واحدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادی پدرام

مرادی پدرام

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحی کوثر

صالحی کوثر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نیستانی ارمیا

نیستانی ارمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شعبانیان آرشاک

شعبانیان آرشاک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
یعقوبی نگین

یعقوبی نگین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سروی سارا

سروی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودی سید میلاد

محمودی سید میلاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفری کیاسری محمد حسن

جعفری کیاسری محمد حسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بابائی طاها

بابائی طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
برزگر پرائی زهرا

برزگر پرائی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باقری مرمتی کوثر

باقری مرمتی کوثر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مفیدی موژان

مفیدی موژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفرپور مائده

جعفرپور مائده

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باکری علی

باکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خدابخشی پالندی امیررضا

خدابخشی پالندی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پوشانی کیمیا

پوشانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جلالی سعیدآباد عارف

جلالی سعیدآباد عارف

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمودی کیاسری ابوالفضل

محمودی کیاسری ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
معلم سواسری هومهر

معلم سواسری هومهر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عظیمی فاطمه زهرا

عظیمی فاطمه زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قانعی شیخکلائی زهرا

قانعی شیخکلائی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طالع کسری

طالع کسری

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فخرائی جویباری هومن

فخرائی جویباری هومن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعدالهی اسرمی محمد جواد

سعدالهی اسرمی محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت مياندرود

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فقیه احسان

فقیه احسان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
وهابی نصیری پارسا

وهابی نصیری پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اندرواژ غزل

اندرواژ غزل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلطان تویه مهدیس

سلطان تویه مهدیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقی اندواری محمد مهدی

صادقی اندواری محمد مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مجدی کفشگری هاتف

مجدی کفشگری هاتف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بغرا فاطمه

بغرا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یوسفی سنگدهی سیده الهه

یوسفی سنگدهی سیده الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نعیمی سیده روشنک

نعیمی سیده روشنک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منتظر سید مهدی

منتظر سید مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت ساري ناحيه 2

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوی تاکامی سید میعاد

موسوی تاکامی سید میعاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عسکری امرئی سیده مهتاب

عسکری امرئی سیده مهتاب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسماعیلی رستاقی امیرمحمد

اسماعیلی رستاقی امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسدی کیان

اسدی کیان

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خلردی زهرا

خلردی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عربی حاتمه

عربی حاتمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توسلی سمسکنده محمدرضا

توسلی سمسکنده محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدجعفری شادمهر

محمدجعفری شادمهر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دهقان کارکنده یاسمن

دهقان کارکنده یاسمن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کلانتری یسنا

کلانتری یسنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درزی زهرا

درزی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسدی ولاشدی امیر علی

اسدی ولاشدی امیر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمی سیده زهرا

هاشمی سیده زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عمادی جمالی سیده ماندانا

عمادی جمالی سیده ماندانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باکوئی ایمان

باکوئی ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابائی مرمتی آیناز

بابائی مرمتی آیناز

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوانی دیوکلائی سیده ملیکا

رضوانی دیوکلائی سیده ملیکا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بگرای حدیثه

بگرای حدیثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حمیدی سوگند

حمیدی سوگند

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوع پرور نسیم

نوع پرور نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبادی سما

عبادی سما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی علی آبادی حسام

محمدی علی آبادی حسام

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عنایتی ماچکه پشتی ستایش

عنایتی ماچکه پشتی ستایش

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خوش خلق ثانی علیرضا

خوش خلق ثانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع محمد طاها

زارع محمد طاها

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری واوسری فاطمه

جعفری واوسری فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهریاری هوراسا

شهریاری هوراسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری درسا

جعفری درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی ساروی محمد حسین

محمدی ساروی محمد حسین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرتضوی مهگل

مرتضوی مهگل

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زعفری نژاد ابوالفضل

زعفری نژاد ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میرشفیعی سیده هلیا

میرشفیعی سیده هلیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامی حنانه

امامی حنانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زلیکانی سحر

زلیکانی سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی پرچیکلائی فاطمه

محمدی پرچیکلائی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نبوی سیده فاطمه

نبوی سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت ساري ناحيه 1

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسکندری آزاندهی مهدیه

اسکندری آزاندهی مهدیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی شلیمکی سوگند

محمدی شلیمکی سوگند

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پازکی پریا

پازکی پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خلسه امیرحسین

خلسه امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شیرزادی بهراد

شیرزادی بهراد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
راستگو علی

راستگو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی زاده شقایق

علی زاده شقایق

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسمی مصطفی

قاسمی مصطفی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سید اصغری نژاد سیده مهرآسا

سید اصغری نژاد سیده مهرآسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افتخاری بالادزایی فاطمه زهرا

افتخاری بالادزایی فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رمضانی کوثر

رمضانی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائی سنگدهی سید آرش

رضائی سنگدهی سید آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقیمیان پانیذ

مقیمیان پانیذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرمحمدی سیده فاطمه زهرا

میرمحمدی سیده فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمودی سوگند

محمودی سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عالمی رستمی دلارام

عالمی رستمی دلارام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ربانی علی

ربانی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمی پائین کولائی حامد

قاسمی پائین کولائی حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رستمیان مقدم آرین

رستمیان مقدم آرین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جانعلی نژاددازمیری اطهر

جانعلی نژاددازمیری اطهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضائیان سیده ثریا

رضائیان سیده ثریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اکرامی سورکی زهره

اکرامی سورکی زهره

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسلمی یاسین

مسلمی یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عنایتی الهه

عنایتی الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ایرج پور سانیا

ایرج پور سانیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اصغری همت آبادی فاطمه زهرا

اصغری همت آبادی فاطمه زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرحی رستمی ماهان

فرحی رستمی ماهان

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یزدانی چراتی فاطمه

یزدانی چراتی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حبیب پور زهرا

حبیب پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفی مبین

نجفی مبین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفی تیرتاشی ثمین

نجفی تیرتاشی ثمین

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صداقت فاطمه زهرا

صداقت فاطمه زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شکرزاده لموکی شیوا

شکرزاده لموکی شیوا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صیادابندانکش هانیه

صیادابندانکش هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منصوری لعیا

منصوری لعیا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
لازری محمدرضا

لازری محمدرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وسگری سحر

وسگری سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبادیان باران

عبادیان باران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب لاریمی فاطمه زهرا

عرب لاریمی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبیبی صبا

حبیبی صبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستگار نگار

رستگار نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنبرنژاد کیاسری علی رضا

قنبرنژاد کیاسری علی رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانی قره چناق هانیه

سلطانی قره چناق هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقی پور آرش

تقی پور آرش

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی درسا

محمدی درسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمیان سوربنی محمدمهدی

قاسمیان سوربنی محمدمهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیکو کار سمسکنده یاسمن

نیکو کار سمسکنده یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لاکدشتی سبحان

لاکدشتی سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصوری زینی عسل

منصوری زینی عسل

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری لشکناری عرفان

غفاری لشکناری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشازمینی غزل

مشازمینی غزل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قوانلو پرنیان

قوانلو پرنیان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چمانچی فاطمه

چمانچی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلجی نسترن

خلجی نسترن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری کیمیا

اکبری کیمیا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت قائم شهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وریانی فریما

وریانی فریما

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عنایتی شبکلائی نادیا

عنایتی شبکلائی نادیا

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفایی سمنانی روژیار

صفایی سمنانی روژیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی پاشاکلائی مبین

محمدی پاشاکلائی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روحی هیکوئی مهدیه

روحی هیکوئی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمزه ء پریسا

حمزه ء پریسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عشایری علی

عشایری علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریفی قلعه سری سیده فاطمه زهرا

شریفی قلعه سری سیده فاطمه زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قریشی گله کلائی سیدعلی

قریشی گله کلائی سیدعلی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیری مرگاوی آیدا

امیری مرگاوی آیدا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفری لیلا

جعفری لیلا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بربسته ملیکا

بربسته ملیکا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضوانی ثانی جویباری الهام

رضوانی ثانی جویباری الهام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی امیمحمد

احمدی امیمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گت بابائی شقایق

گت بابائی شقایق

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هادی نژاد شادمهر

هادی نژاد شادمهر

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جنگلی منا

جنگلی منا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدوی فاطمه

مهدوی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اندرز محمدعلی

اندرز محمدعلی

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسوی لاجیمی سیده عسل

موسوی لاجیمی سیده عسل

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی ولشکلائی سیده معصومه

حسینی ولشکلائی سیده معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فکوری جویباری عادله

فکوری جویباری عادله

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:42:11 AM