اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اسفراين

قدسی فاطمه

قدسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
قاسمی جواد

قاسمی جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

9سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
براتی عطیه

براتی عطیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

7سال کانونی / 131 آزمون

انسانی
سبزه سمانه سادات

سبزه سمانه سادات

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
عابدی کوشکی نگار

عابدی کوشکی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
قصابی فرد سجاد

قصابی فرد سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت رازوجرگلان

5سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
محمدی نگین

محمدی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
دارپناه محسن

دارپناه محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان

5سال کانونی / 115 آزمون

انسانی
حسین زاده امین

حسین زاده امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

7سال کانونی / 113 آزمون

انسانی
پورحسین فهیمه

پورحسین فهیمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
اقائی فاطمه

اقائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت رازوجرگلان

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
نیری مریم

نیری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
هادیان فر مبینا

هادیان فر مبینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
زارع مبینا

زارع مبینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عبدی میلانلو زهرا

عبدی میلانلو زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
تیموری علی

تیموری علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
براتی محمدکاظم

براتی محمدکاظم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 97 آزمون

انسانی
شمس ابادی شهنام

شمس ابادی شهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت گرمه

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
یزدانی نسب مهدی

یزدانی نسب مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
نوری اردغان یاسمن

نوری اردغان یاسمن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
رامشینی راحله

رامشینی راحله

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قربان زاده امین

قربان زاده امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
قادری صالح

قادری صالح

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
لعل حقانی محمد

لعل حقانی محمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

5سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
رحیمی نصر اباد هانیه

رحیمی نصر اباد هانیه

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ملکی محمدطه

ملکی محمدطه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
اسکندری علی

اسکندری علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
ولی نژاد مهدی

ولی نژاد مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
قربان زاده علی

قربان زاده علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قنبری پور مائده

قنبری پور مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قربانی زینب

قربانی زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سامعی شادی

سامعی شادی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
رشیدمقدم زهرا

رشیدمقدم زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
جمالی وحید سمیه

جمالی وحید سمیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
ناتوان فاطمه

ناتوان فاطمه

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
احسانپور مریم

احسانپور مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
حسن پور اجقان مهدیس

حسن پور اجقان مهدیس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عیدی یگانه

عیدی یگانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صمصامی فاطمه

صمصامی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عاقبتی نرگس

عاقبتی نرگس

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
حسن زاده علیرضا

حسن زاده علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
جوان نجمه

جوان نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بخشی ایرج محسن

بخشی ایرج محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدزاده حامد

احمدزاده حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اصغری نژاد هلیا

اصغری نژاد هلیا

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
زارعیان فریمان مریم

زارعیان فریمان مریم

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
هادیان غلامحسین

هادیان غلامحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
جعفری فرزانه

جعفری فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بابائی مسعود

بابائی مسعود

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بام وصفي آباد

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
فرخی فریمان امیررضا

فرخی فریمان امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بام وصفي آباد

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
روئین فرد پویا

روئین فرد پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ابوذری پارمیدا

ابوذری پارمیدا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
میرابی محمد

میرابی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خدایار عباس

خدایار عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نوری عرفان

نوری عرفان

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسین زاده یزدی زهره

حسین زاده یزدی زهره

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
رحیم زاده فائزه

رحیم زاده فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
قندی سارا

قندی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحمتیان ابوالفضل

رحمتیان ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت گرمه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
بدری فرشاد

بدری فرشاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی یاری فاطمه

علی یاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کیوانلو شهرستانکی بشری

کیوانلو شهرستانکی بشری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدی ملیکا

اسدی ملیکا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
بداغ ابادی امیرمحمد

بداغ ابادی امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رمضانی محمد

رمضانی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
لعل جواهری امیرحسین

لعل جواهری امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حاتمی امیرحسین

حاتمی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسلامی مهشید

اسلامی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسینی معصومه سادات

حسینی معصومه سادات

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
لعل رحیمی دانیال

لعل رحیمی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مولائی زینب

مولائی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ناظمی فاطمه

ناظمی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورزاد علی

پورزاد علی

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
جهانگرد مهدی

جهانگرد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
توانا زینب

توانا زینب

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
علی یاری فاطمه

علی یاری فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

زبان
شکفته سرچشمه مهدی

شکفته سرچشمه مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نباتی فاطمه

نباتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بام وصفي آباد

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عباسی سمانه

عباسی سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
هروی فر مهدی

هروی فر مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن پور هاجر

حسن پور هاجر

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اراسته قزاقی زهرا

اراسته قزاقی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهمان نواز تکتم

مهمان نواز تکتم

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پیل امین

پیل امین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت گرمه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری عراقی زهرا

جعفری عراقی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مقامی مقیم فائزه

مقامی مقیم فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت جاجرم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جعفری عراقی زهرا

جعفری عراقی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلیمانی قراچولو ذبیح اله

سلیمانی قراچولو ذبیح اله

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نادری نگار

نادری نگار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مرادی مقدم حامد

مرادی مقدم حامد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي-محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
یوسفی علیرضا

یوسفی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
باهوش مجتبی

باهوش مجتبی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
منصوری شهرزاد

منصوری شهرزاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
قائمی نژاد امیرحسین

قائمی نژاد امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محدثی سیدمبین

محدثی سیدمبین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدی بزنج سینا

محمدی بزنج سینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رمضانی پور نفیسه

رمضانی پور نفیسه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سلیمان زاده فاطمه

سلیمان زاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
لعل دشتی هما

لعل دشتی هما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مجیدی ایرج فاطمه

مجیدی ایرج فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مسافرتی مراغه مهدی

مسافرتی مراغه مهدی

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نباتی فریمان جواد

نباتی فریمان جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شیخ زاده فاطمه

شیخ زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظامی علیرضا

نظامی علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدالوهابی شیرین

عبدالوهابی شیرین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقرزاده سرچشمه امید

باقرزاده سرچشمه امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
انصاری رضا

انصاری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مروتی یگانه

مروتی یگانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خاکسار رضا

خاکسار رضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قانع پریسا

قانع پریسا

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شریف مهلا

شریف مهلا

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش زن

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اراسته قزاقی نیکو

اراسته قزاقی نیکو

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قره قاشلو محدثه

قره قاشلو محدثه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت مانه و سملقان

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
طالبی محمد

طالبی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرخی مهدی

فرخی مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شیرزادی سپیده

شیرزادی سپیده

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
گوهری مقدم حسین

گوهری مقدم حسین

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منفردی مهدی

منفردی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسن زاده مبینا

حسن زاده مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت گرمه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دستجردی مینا

دستجردی مینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت مانه و سملقان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نظری صادق

نظری صادق

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

هنر
خاکشوری فائزه

خاکشوری فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خادم مسعود

خادم مسعود

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ایرانی عاطفه

ایرانی عاطفه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لعل دولت اباد علی

لعل دولت اباد علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حکم ابادی علی

حکم ابادی علی

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کاظمیان همایون

کاظمیان همایون

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیرزاده مبینا

شیرزاده مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسمعیلی فریمان سجاد

اسمعیلی فریمان سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ایرانی عرفان

ایرانی عرفان

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
داودی مهدی

داودی مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخی فاطمه

فرخی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شمس ابادی مبینا

شمس ابادی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي-محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
کدخدازاده کوشکی یونس

کدخدازاده کوشکی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شوقی سعیده

شوقی سعیده

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمانی وحید نازگل

رحمانی وحید نازگل

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
دولتی زهرا

دولتی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفری محمدمتین

صفری محمدمتین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ترابی علی

ترابی علی

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاوسی پوریا

طاوسی پوریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقانی ولیپور فاطمه

حقانی ولیپور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بام وصفي آباد

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علیزاده معصومه

علیزاده معصومه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدنیا کوشکی فاطمه

احمدنیا کوشکی فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی جوشقان زهرا

رضایی جوشقان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بام وصفي آباد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفی خانی فاطمه

صفی خانی فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
مهربان فرحناز

مهربان فرحناز

طراحي وچاپ پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
موسوی مهناسادات

موسوی مهناسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهابی یاسمن

شهابی یاسمن

علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیرزاد ایرج مریم

شیرزاد ایرج مریم

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسی پور محمد

موسی پور محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شیرزاد سینا

شیرزاد سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بام وصفي اباد

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بداغ ابادی مینا

بداغ ابادی مینا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هدایتی مریم

هدایتی مریم

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لعل خباز غزاله

لعل خباز غزاله

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تیموری فاطمه

تیموری فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نظری آرمین

نظری آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
روئین فرد مهدی

روئین فرد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه-

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:02:58 AM