بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بجنورد

وحیدی مطلق امیررضا

وحیدی مطلق امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
گل محمدی جواد

گل محمدی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
مشتاقی محمدحسین

مشتاقی محمدحسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
خوشی علی

خوشی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
علیزاده صفورا

علیزاده صفورا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | شهريه پرداز

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
علیزاده هدی

علیزاده هدی

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
آینه بیگی فاطمه

آینه بیگی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
پورحسینی فاروجی مبینا

پورحسینی فاروجی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
علیزاده مبینا

علیزاده مبینا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
طبری هستی

طبری هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
شاکری فاطمه

شاکری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صلاحی محمدصدرا

صلاحی محمدصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ایزانلو مینا

ایزانلو مینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ناطقی علی رضا

ناطقی علی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قدرتی یاسمن

قدرتی یاسمن

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ایزدی سپیده

ایزدی سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
عمارلو عطیه

عمارلو عطیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
شاکری مبینا

شاکری مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
صدیقی رضا

صدیقی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عبدااللهی خار زار سید زهرا

عبدااللهی خار زار سید زهرا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهنیا بهنام

بهنیا بهنام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نکوئی صادق

نکوئی صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زمانی امیر حسین

زمانی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رحیمی مصطفی

رحیمی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
براتی زهرا

براتی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
براتی ینگه قلعه امیرمحمد

براتی ینگه قلعه امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مرتضوی سیدحامد

مرتضوی سیدحامد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
هادی خادر عرفان

هادی خادر عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اکبرزاده سرحدی مینا

اکبرزاده سرحدی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت فاروج

1سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
یزدانی فرد مهدی

یزدانی فرد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حکیمی فر عطیه

حکیمی فر عطیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مهردادپور شایان

مهردادپور شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صفدری امیررضا

صفدری امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جر گلان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادی مرادمحمد

مرادی مرادمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
فیروزه نیما

فیروزه نیما

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نودهی علیرضا

نودهی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت جاجرم

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فاضلی محسن

فاضلی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حقانی مرتضی

حقانی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
الهامی علی

الهامی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
منظوری مبینا

منظوری مبینا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
بقائی متین

بقائی متین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شهرکی سربند امیرحسین

شهرکی سربند امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حصاری امیرمحمد

حصاری امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسین زاده مقدم مارال

حسین زاده مقدم مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علیزاده حسن

علیزاده حسن

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرج زاده مجتبی

فرج زاده مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
امانی تهمینه

امانی تهمینه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
نیکدل علی

نیکدل علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احتیاط کار اسما

احتیاط کار اسما

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بیانی فرشته

بیانی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامعلی زاده امیرحسین

غلامعلی زاده امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
الهی حمزانلوئی فائزه

الهی حمزانلوئی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لایق حصاری مصطفی

لایق حصاری مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صانعی ملیکا

صانعی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مختاری مهسا

مختاری مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سنجری ده جمال جواد

سنجری ده جمال جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برفه ئی فاطمه

برفه ئی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کورانی علی رضا

کورانی علی رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سلیمانی نیکو

سلیمانی نیکو

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
صداقت پوریا

صداقت پوریا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بام وصفي آباد

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خوشدل مهدی

خوشدل مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علی آبادی امیرحسین

علی آبادی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ساجدی امیرحسین

ساجدی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
وطن دوست مریم

وطن دوست مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دستجردی رضا

دستجردی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفائی قهرمانلو امیر

صفائی قهرمانلو امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کنعانی نگین

کنعانی نگین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عصمتی امیرحسین

عصمتی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادی ضحی

مرادی ضحی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیبانی فر حامد

شیبانی فر حامد

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مینائی یگانه

مینائی یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفری نرگس

جعفری نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
روزبه حمید

روزبه حمید

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خسروی علی

خسروی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزی پور کیانا

نوروزی پور کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدپور بهاره

محمدپور بهاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حریری سهیل

حریری سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گلکار ساریناسادات

گلکار ساریناسادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علیزاده کوشکی صفورا

علیزاده کوشکی صفورا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهگاهی محدثه

دهگاهی محدثه

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زیبایی علی

زیبایی علی

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کاظمیان فاطمه

کاظمیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمالی شهریار

جمالی شهریار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت جاجرم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طرفه مسعود

طرفه مسعود

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خاکشور امیرحسین

خاکشور امیرحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گریوانی مهرداد

گریوانی مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاکزاد احسان

پاکزاد احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سرمد امیرمحمد

سرمد امیرمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دانائی فاطمه

دانائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عقیقی امیر

عقیقی امیر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ترکانلو حسین

ترکانلو حسین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانیان نرگس

قربانیان نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرتضوی ساغر

مرتضوی ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانی یزدی احسان

رحمانی یزدی احسان

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهیمی مهسا

ابراهیمی مهسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت اسفراين

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خداپناه سپیده

خداپناه سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آگاه بهروز

آگاه بهروز

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ایزانلو الناز

ایزانلو الناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مدحت بجنوردی محمد

مدحت بجنوردی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدزاده سیدمحمد

اسدزاده سیدمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت مانه و سملقان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عابدی آرمینا

عابدی آرمینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادیان فاطمه

مرادیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایزدی الهام

ایزدی الهام

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قدیمی سجاد

قدیمی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت مانه و سملقان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نسیمی ساقی

نسیمی ساقی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاکری فاطمه

شاکری فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصیری علی اکبر

نصیری علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یوسفی مبینا

یوسفی مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضوانی عشرت آبادی مهنا

رضوانی عشرت آبادی مهنا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ره آموز مینو

ره آموز مینو

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ره آموز مینا

ره آموز مینا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبری امیرحسین

صبری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گریوانی هادی

گریوانی هادی

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رستگار مریم

رستگار مریم

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدیان پور مهدی

مهدیان پور مهدی

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمی فرد پریا

قاسمی فرد پریا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
خانی ندا

خانی ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:57:29 PM