سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سرابله


صیدی شهلا

صیدی شهلا

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
قادربیگیان امیرحسین

قادربیگیان امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
خان مرادی فال فاطمه

خان مرادی فال فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رنجبر نگار

رنجبر نگار

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسدالهی امیر حسین

اسدالهی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت شيروان

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی علی رضا

مرادی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ه شهبازی زهرا

ه شهبازی زهرا

حقوق|دانشگاه ايلام | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جعفری شکیلا

جعفری شکیلا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نکوئی زاده آنیتا

نکوئی زاده آنیتا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ولی زاده مهسا

ولی زاده مهسا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضائی محمد صادق

رضائی محمد صادق

حسابداري|دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شریفی راد علی رضا

شریفی راد علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/5/2023 10:01:40 AM
Menu