بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک


گشه مریم

گشه مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

6سال کانونی / 109 آزمون

زبان
دهمیانی محمد

دهمیانی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت کيش

4سال کانونی / 49 آزمون

زبان
خشنو سحر

خشنو سحر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حسینی مسعود

حسینی مسعود

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
دربان هدیه

دربان هدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
6/9/2023 5:54:33 PM
Menu