بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک


زرنگاریان محمد مهدی

زرنگاریان محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
محسنی زاده فرزانه

محسنی زاده فرزانه

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
نوری نورالدین

نوری نورالدین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرلنگه

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
دهمیانی فاطمه

دهمیانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
شیخی علی

شیخی علی

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
لطافت محمد

لطافت محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امامی عبدالمتین

امامی عبدالمتین

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحیمی شمیم

رحیمی شمیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صمدی امیره

صمدی امیره

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صوغانی معراج

صوغانی معراج

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدیان احمد

محمدیان احمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بستک

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زاهدی لعیا

زاهدی لعیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرشید فر فریما

فرشید فر فریما

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
درخواه سارینا

درخواه سارینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت دماوند

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/31/2023 2:53:26 AM
Menu