پارسيان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پارسيان

ماجدی محمدامین

ماجدی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
جعفری عبدالباسط

جعفری عبدالباسط

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شفیقی فاطمه

شفیقی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
غلامی آمنه

غلامی آمنه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شيب کوه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
دست انداز هاجر

دست انداز هاجر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رستمی پور زهرا

رستمی پور زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خطیب زاده مریم

خطیب زاده مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهره مند پوریا

بهره مند پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کنعانی مجمد

کنعانی مجمد

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نکهت یار مریم

نکهت یار مریم

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
لوری سعید

لوری سعید

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجاب فاطمه

مجاب فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارع شیما

زارع شیما

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارعی مریم

زارعی مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ابراهیمی منیره

ابراهیمی منیره

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت سعدآباد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:00:46 AM