رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رودان

بیت الهی محسن

بیت الهی محسن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

9سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
خاشعی برنطین محمد

خاشعی برنطین محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت قشم

7سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
محسنی امیرحسین

محسنی امیرحسین

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
رییسی علی اصغر

رییسی علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
رستمی هانیه

رستمی هانیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 2

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
رحیمی محمدجواد

رحیمی محمدجواد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

7سال کانونی / 133 آزمون

انسانی
صابری زهرا

صابری زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
جاودان آرزو

جاودان آرزو

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

5سال کانونی / 119 آزمون

انسانی
نجفی خدیجه

نجفی خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودان

5سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
میهن پرست نرجس

میهن پرست نرجس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

4سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

4سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
شریفی سینا

شریفی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رئیسی هانیه

رئیسی هانیه

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
شریفی سبحان

شریفی سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

هنر
درویشی نرجس

درویشی نرجس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان خاتم الانبيا جاسک

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ناروئی راد محمدجواد

ناروئی راد محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نظرنژاد فاطمه

نظرنژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
روشی محمد

روشی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت ميناب

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
کهوری زاده مریم

کهوری زاده مریم

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محجوب زهرا

محجوب زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کمالی افشین

کمالی افشین

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
فاضلی امیرحسین

فاضلی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
نثار زهرا

نثار زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
دمی مهدی

دمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سالاری فروغ الزمان

سالاری فروغ الزمان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه1

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سالاری فرشته

سالاری فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
انواری رئوفه

انواری رئوفه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
شریفی امیرحسین

شریفی امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرهادی محمدرضا

فرهادی محمدرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کمالی کیمیا

کمالی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
روشی پاکوه محمدمهدی

روشی پاکوه محمدمهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
محسنی زهرا

محسنی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بلالی امیرحسان

بلالی امیرحسان

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سالاری علیرضا

سالاری علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت جاسک

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناصری مهدیه

ناصری مهدیه

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدپور مهدیه

محمدپور مهدیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شمس الدینی محدثه

شمس الدینی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محبی مهدی

محبی مهدی

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سالارپورغربا عارفه

سالارپورغربا عارفه

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کهوری پور فاطمه

کهوری پور فاطمه

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
تشکری نورالزهرا

تشکری نورالزهرا

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمودی کندر نسرین

محمودی کندر نسرین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جاودان سمیه

جاودان سمیه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زاهدی گلستان فاطمه

زاهدی گلستان فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رنجبری محمد

رنجبری محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کمیزی زاده معصومه

کمیزی زاده معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رنجبری غیبی فاطمه

رنجبری غیبی فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معافی طیبه

معافی طیبه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ادیبزاده صدیقه

ادیبزاده صدیقه

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چراغی معزآباد محمدامین

چراغی معزآباد محمدامین

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالاری سارا

سالاری سارا

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عماری سجاد

عماری سجاد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- ‌محل خدمت بشاگرد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وطن خواه زهرا

وطن خواه زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودان

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مهاجرانی کوثر

مهاجرانی کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کوهزاد افشار

کوهزاد افشار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت سيرک

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهریاری کردی محمدهادی

شهریاری کردی محمدهادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان بقيه اله بشاگرد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:40:02 PM