ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميناب


سهرابی سعید

سهرابی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان علي رودان

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
طاهری شیما

طاهری شیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
سهرابی مطهره

سهرابی مطهره

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

2سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
امیری محمدجواد

امیری محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان رستماني شهرستان پارسيان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعی احمدرضا

زارعی احمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان محلي توکهور

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فدوی ملیکا

فدوی ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاکری حدیثه

شاکری حدیثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمالدینی پروین

جمالدینی پروین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان امام سجاد سيريک

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صالحی طاهره

صالحی طاهره

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه زهرا

قاسمی فاطمه زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رنجبری علیرضا

رنجبری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
البرز معصومه

البرز معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهمند نژاد بهتاب

فرهمند نژاد بهتاب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درویشی نخل ابراهیمی محمدامین

درویشی نخل ابراهیمی محمدامین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولودی فاطمه

مولودی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحی سعید

صالحی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/28/2023 5:53:27 AM