ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميناب

سهرابی سعید

سهرابی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان علي رودان

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
جعفری نیا علیرضا

جعفری نیا علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

3سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
طاهری شیما

طاهری شیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
سهرابی مطهره

سهرابی مطهره

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

2سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سهرابی رضا

سهرابی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
یزدان پناه اناهیتا

یزدان پناه اناهیتا

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بهمرد سمانه

بهمرد سمانه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
زارعی مازیار

زارعی مازیار

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
امیری محمدجواد

امیری محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان رستماني شهرستان پارسيان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رنجبری فاطمه

رنجبری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جاسک

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ذاکری نسیم

ذاکری نسیم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت سندرک

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
بهرامی عباس

بهرامی عباس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
سهرابی حسین

سهرابی حسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- ‌محل خدمت رودان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
آب بها مرضیه

آب بها مرضیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت قشم

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زارعی احمدرضا

زارعی احمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان محلي توکهور

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فدوی ملیکا

فدوی ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آب بها معصومه

آب بها معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سالاری حیدری مهدی

سالاری حیدری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسلامی فراز مجتبی

اسلامی فراز مجتبی

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پیری زاده مرتضی

پیری زاده مرتضی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شاکری حدیثه

شاکری حدیثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خاوری زهرا

خاوری زهرا

مردم شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جمالدینی پروین

جمالدینی پروین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان امام سجاد سيريک

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسی دمشهری مهدی

عباسی دمشهری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بستک

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رئیسی علیرضا

رئیسی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 2

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بیابان زاده محمدامین

بیابان زاده محمدامین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحی طاهره

صالحی طاهره

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذاکری گورزانگی حلیمه

ذاکری گورزانگی حلیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شیروانی هانیا

شیروانی هانیا

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

هنر
ایزدپناه زینب

ایزدپناه زینب

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت جاسک

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زنگویی امیرحسین

زنگویی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حبیبی رقیه

حبیبی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قاسمی فاطمه زهرا

قاسمی فاطمه زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامی محمد

غلامی محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رنجبری علیرضا

رنجبری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری نژاد فاطمه

حیدری نژاد فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
اسدی حدیث

اسدی حدیث

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
البرز معصومه

البرز معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهمند نژاد بهتاب

فرهمند نژاد بهتاب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درویشی نخل ابراهیمی محمدامین

درویشی نخل ابراهیمی محمدامین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدی کاظم

احمدی کاظم

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داوری محمدرضا

داوری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مولودی فاطمه

مولودی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحی سعید

صالحی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:32:49 AM