خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خورموج


مظفری صنم

مظفری صنم

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتي

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
منصوری فرد فاطمه

منصوری فرد فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت کنگان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نوربخش امیرحسین

نوربخش امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفری امیرحسین

جعفری امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت عسلويه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:18:21 PM
Menu