خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خورموج

چاه شوری آیدا

چاه شوری آیدا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

زبان
ارشیا گل ارشیا

ارشیا گل ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زارع مصطفی

زارع مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مظفری صنم

مظفری صنم

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
کهن حجت

کهن حجت

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ابوطالب علی

ابوطالب علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صفرپور فاطمه

صفرپور فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت تنگستان-ابوالخير

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بحرانی فاطمه

بحرانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خسروانی پرویز

خسروانی پرویز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دشتي-شنبه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضوانی سید محمد

رضوانی سید محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نعمتی طلب محمد جواد

نعمتی طلب محمد جواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قایدی ام البنین

قایدی ام البنین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسدی چاهگاهی مهدیه

اسدی چاهگاهی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ریشهری امیر

ریشهری امیر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ضرغامیان آزاد فرزاد

ضرغامیان آزاد فرزاد

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتي

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
منصوری فرد فاطمه

منصوری فرد فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت کنگان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوربخش امیرحسین

نوربخش امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پوزش ریحانه

پوزش ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت جم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عطایی نرجس

عطایی نرجس

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بنیادی بابک

بنیادی بابک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی پور ملیکا

حاجی پور ملیکا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقری احمد

باقری احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت کاکي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفری امیرحسین

جعفری امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت عسلويه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:45:21 PM