جم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جم

تقوی علی

تقوی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
حکیمی مهسا

حکیمی مهسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
حکیم زاده هادی

حکیم زاده هادی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
یعقوبی پویا

یعقوبی پویا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نامداری مرضیه

نامداری مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت جم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
انصاریان امیر عبداله

انصاریان امیر عبداله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رفیعی مرجان

رفیعی مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عمرانی امین

عمرانی امین

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
جعفری پریا

جعفری پریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شاه محمدی ملیکا

شاه محمدی ملیکا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رجایی فاطمه

رجایی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دير

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کامران جمال

کامران جمال

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
6/8/2023 9:06:17 PM
Menu