بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر ديلم

باقر پور نیلوفر

باقر پور نیلوفر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

انسانی
گله گیریان محمدرضا

گله گیریان محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
دیلمی فاطمه

دیلمی فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
طاهریان حسین

طاهریان حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دلوار

1سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
میرزایی رضا

میرزایی رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت ديلم

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عباسی ابراهیم

عباسی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
معتجب فاطمه

معتجب فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بیرات راضیه

بیرات راضیه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبادی معصومه

عبادی معصومه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت ديلم

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عطارزاده معصومه

عطارزاده معصومه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر-محل خدمت ديلم

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حاجیانی رقیه

حاجیانی رقیه

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جبلی فاطمه

جبلی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یزدان پناه هلیا

یزدان پناه هلیا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
پارسانیا حسین

پارسانیا حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزیزیان محمد

عزیزیان محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت گناوه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:10:55 PM