لاشار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لاشار

پرورش اسفکه مبینا

پرورش اسفکه مبینا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت چابهار

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
خدادادی محمد نعیم

خدادادی محمد نعیم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اربابی مصیب

اربابی مصیب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت لاشار

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بلوچ لاشاری فرزاد

بلوچ لاشاری فرزاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
میریان داریوش

میریان داریوش

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جاوشیری زبیر

جاوشیری زبیر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
درزاده محمد طیب

درزاده محمد طیب

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت لاشار

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جاوشیری حمزه

جاوشیری حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل تحصيل شهيدطباطبايي زاهدان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جاوشیری فهیمه

جاوشیری فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بلوچ لاشاری سعید

بلوچ لاشاری سعید

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
درزاده علیرضا

درزاده علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
درزاده روح الله

درزاده روح الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل تحصيل شهيدطباطبايي زاهدان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سردارزهی احسان

سردارزهی احسان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بلوچی خالد

بلوچی خالد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل تحصيل شهيدطباطبايي زاهدان-محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بلوچی راه ادهم

بلوچی راه ادهم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بلوچ نژاد فرشاد

بلوچ نژاد فرشاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سردارزهی بهزاد

سردارزهی بهزاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حنظرانی شعیب

حنظرانی شعیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل تحصيل شهيدطباطبايي زاهدان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بلوچی نور جاسم

بلوچی نور جاسم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بلوچی راه الیاس

بلوچی راه الیاس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت فنوج

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بلوچی عماد

بلوچی عماد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت قصرقند

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجی زهی عزیر

حاجی زهی عزیر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جاوشیری محمد نعیم

جاوشیری محمد نعیم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت بمپور

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بلوچ لاشاری فاطمه

بلوچ لاشاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت لاشار

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ناروئی فرد سعدی

ناروئی فرد سعدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:05:54 PM