زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زابل

شیخ  زهرا

شیخ زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت عشايري سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 143 آزمون

انسانی
حسنعلی پور روناک

حسنعلی پور روناک

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

هنر
قابیل  هانیه

قابیل هانیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هيرمند

5سال کانونی / 117 آزمون

انسانی
فتحی محمدجواد

فتحی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
وزیری شهرکی علیرضا

وزیری شهرکی علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پودینه زهرا

پودینه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت هيرمند

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
یاسینی فاطمه

یاسینی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پودینه نرگس

پودینه نرگس

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت راسک

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
تیرآور فاطمه

تیرآور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تیرآور فائزه

تیرآور فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کوثری رضا

کوثری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صفایی مقدم یزدان

صفایی مقدم یزدان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهرکی زهرا

شهرکی زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت نيمروز

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ریگی عادله

ریگی عادله

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زهک

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خوش سیماشهرکی پارسا

خوش سیماشهرکی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خواجه امیرعلی

خواجه امیرعلی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت دشتياري

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سنچولی پریسا

سنچولی پریسا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بنجار

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بارانی محمد

بارانی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت خيراباد

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نجاری معصومه

نجاری معصومه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جمالی نیلوفر

جمالی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نخعی مقدم حدیثه

نخعی مقدم حدیثه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت چابهار

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مومن کیخا الناز

مومن کیخا الناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت نيمروز

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نیازکیخا محمدامین

نیازکیخا محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پودینه آقایی پروین

پودینه آقایی پروین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زهک

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ریگی عارف

ریگی عارف

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان -محل خدمت زابل

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
هاشمی سیدحسین

هاشمی سیدحسین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صفاری فر مبینا

صفاری فر مبینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بزمان

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دوستی نوری فاطمه

دوستی نوری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بارانی مهدی

بارانی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدزاده شاهرودی فاطمه

محمدزاده شاهرودی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نصرتی فاطمه زهرا

نصرتی فاطمه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بزی سعادت فر فاطمه

بزی سعادت فر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زاهدان ناحيه1

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سنچولی منا

سنچولی منا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پودینه مهلا

پودینه مهلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهی نیا محمد

الهی نیا محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت هامون

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضوانی نیا فائزه

رضوانی نیا فائزه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
راه انداز فاطمه

راه انداز فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت خاش

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شاه خواه فائزه

شاه خواه فائزه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پودینه مقدم نجمه

پودینه مقدم نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت نيمروز مرکزخدمات سلامت قايم اباد

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عارفی بهشته

عارفی بهشته

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خیرخواه نازنین

خیرخواه نازنین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهمرده آرین

دهمرده آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میر کوثر

میر کوثر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
امیری مریم

امیری مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علی احمد علیرضا

علی احمد علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ایزدی مهر زهرا

ایزدی مهر زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهروز مطهره

مهروز مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صفائی صابر فاطمه

صفائی صابر فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جوان سیامردی بهاره

جوان سیامردی بهاره

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سيب وسوران

1سال کانونی / 33 آزمون

زبان
نهبندانی غزل

نهبندانی غزل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رادمهر سحر

رادمهر سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذات نیکی حمیدرضا

ذات نیکی حمیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صدیقی نیا سارا

صدیقی نیا سارا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پودینه فاطمه

پودینه فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هامون

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانتیغ هانیه

جهانتیغ هانیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت خاش

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهی محمدامین

بهی محمدامین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فارسی رضوانه

فارسی رضوانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بنجار

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زابلی محمدمهدی

زابلی محمدمهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدزاده شاهرودی امیرحسین

محمدزاده شاهرودی امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان -محل خدمت زابل

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دامن سبز ساجده

دامن سبز ساجده

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کهخا نگار

کهخا نگار

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قهاری متین

قهاری متین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زاهدان ناحيه 2

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رخشانی فر محمدکاظم

رخشانی فر محمدکاظم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت هيرمندمرکز خدمات کريم کشته

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بشارتی آیدا

بشارتی آیدا

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پودینه آیناز

پودینه آیناز

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت نيمروز

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضوانی نیا امیرحسین

رضوانی نیا امیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زهک

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خواجه فائزه

خواجه فائزه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان -محل خدمت زابل

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اربانی نو زینب

اربانی نو زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت نيمروز

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طالع جنابادی فاطمه

طالع جنابادی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بنجار

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ازبک زایی فاطمه

ازبک زایی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعادت مهر هلیا

سعادت مهر هلیا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بنجار

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سارانی محمدصادق

سارانی محمدصادق

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت چابهار

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زحمت کش فاطمه

زحمت کش فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت دلگان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کیخا امیرحسین

کیخا امیرحسین

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شهدادی زینب

شهدادی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میر بهاءالدین علی

میر بهاءالدین علی

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهمان نواز امیرحسین

مهمان نواز امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پهلوان قاسمی پوریا

پهلوان قاسمی پوریا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت دشتياري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بازگیرکلوخی خدیجه

بازگیرکلوخی خدیجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اویسی فرد حامد

اویسی فرد حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهری امیرمحمد

طاهری امیرمحمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بنجار

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خانی عرفان

خانی عرفان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان -محل خدمت زاهدان ناحيه 1

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میناب پودینه امیرمحمد

میناب پودینه امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نیکی محمدصالح

نیکی محمدصالح

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفران عیار مهدی

غفران عیار مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ظهیر رضوی حدیثه

ظهیر رضوی حدیثه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجاری مرتضی

نجاری مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پودینه پریسا

پودینه پریسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت عشايري سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بزی عبدلی عرفان

بزی عبدلی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبریان مهدیه

اکبریان مهدیه

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاتم پور حسین

خاتم پور حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حامد چاری محمد صدرا

حامد چاری محمد صدرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزاد معصومه

آزاد معصومه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بولاغ مطهره

بولاغ مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت هامون

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قورزائی زهرا

قورزائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت تفتان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ظفری ژاله امیرحسین

ظفری ژاله امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضایی کهخا فاطمه

رضایی کهخا فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت راسک

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:34:16 AM