قم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قم


شادمانی فرزانه

شادمانی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

6سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
مددیان زینب

مددیان زینب

زبان شناسي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
پاره دوزان مائده

پاره دوزان مائده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

2سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
دانایی فاطمه

دانایی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم

3سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
بعیدی مهدی نژاد بیتا

بعیدی مهدی نژاد بیتا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
بهرام نویدی مائده

بهرام نویدی مائده

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
بهاء الدین زهراسادات

بهاء الدین زهراسادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
پورسعادتی زهرا

پورسعادتی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

2سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
طالبی یزدی سارا

طالبی یزدی سارا

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
باختر زهرا

باختر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
طباطبائی خلفی زهرا

طباطبائی خلفی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
عباسقلی زاده محمدرضا

عباسقلی زاده محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
درخشان فاطمه

درخشان فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
میرزائی موحد محیا

میرزائی موحد محیا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
فردوسی سیدنورالدین

فردوسی سیدنورالدین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
زارعی باقرآبادی محدثه

زارعی باقرآبادی محدثه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
سلطانی احمدی الهه

سلطانی احمدی الهه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محمودی مبینا

محمودی مبینا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
شایگانی پیرایش سینا

شایگانی پیرایش سینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جواهری براتی فاطمه

جواهری براتی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مظهری حسین

مظهری حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عسگری ورجانی زهرا

عسگری ورجانی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بداقی رضا

بداقی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کلهری محمدرضا

کلهری محمدرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حسین پوراصفهانی نرگس

حسین پوراصفهانی نرگس

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بشری زهرا

بشری زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
معدنی فاطمه سادات

معدنی فاطمه سادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ملایری زهرا

ملایری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کاظمی محمدامین

کاظمی محمدامین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آذربک محمدجواد

آذربک محمدجواد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صرفه جو زهرا

صرفه جو زهرا

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدی قراسوئی نعیمه

محمدی قراسوئی نعیمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نوروزی راشد مهدی

نوروزی راشد مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ترخان معصومه

ترخان معصومه

مشاوره|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی یونس

مرادی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
احمدی محمدامین

احمدی محمدامین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
میردامادنجف ابادی ریحانه سادات

میردامادنجف ابادی ریحانه سادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حیدری محدثه

حیدری محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جهانی محمد

جهانی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل شاتو)

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عباسی علی اکبر

عباسی علی اکبر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سالاری ابوالفضل

سالاری ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خانی محمدمهدی

خانی محمدمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شمس زینب

شمس زینب

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قربانی بدخش فاطمه

قربانی بدخش فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عطاری زهرا سادات

عطاری زهرا سادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خلف زاده سمانه

خلف زاده سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جندقی پورکاشانی سیده سنا

جندقی پورکاشانی سیده سنا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محققی امیرحسین

محققی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
آموزگار زهرا

آموزگار زهرا

تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علی عسگری محمدحسین

علی عسگری محمدحسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خوش نگار طاها

خوش نگار طاها

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
روزبهاری لیلا

روزبهاری لیلا

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قافی ریحانه

قافی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسینی راد مبینا

حسینی راد مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نجفی یزدی نرگس سادات

نجفی یزدی نرگس سادات

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسینی سیده حورا

حسینی سیده حورا

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مظاهری سیف محدثه

مظاهری سیف محدثه

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خوبرو مهدی

خوبرو مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سجادی فاطمه سادات

سجادی فاطمه سادات

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شریفی مریم

شریفی مریم

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
روشنائی علی

روشنائی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مقدسی محمددانیال

مقدسی محمددانیال

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
موسوی نسب راضیه السادات

موسوی نسب راضیه السادات

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسیان مبینا

عباسیان مبینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ترابی محمد

ترابی محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه2

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رضائی مریم

رضائی مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 4

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خداکرمی حسام الدین

خداکرمی حسام الدین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ولی زاده محمدامین

ولی زاده محمدامین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بابایی زهرا

بابایی زهرا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خوشدل مهدی

خوشدل مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قربانعلی زینب

قربانعلی زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
گرامی مهدیه

گرامی مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
غلامی ارموده فاطمه

غلامی ارموده فاطمه

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سلامت محسن

سلامت محسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خاکبازان محمدحسین

خاکبازان محمدحسین

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شکری فاطمه

شکری فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جواهری ثمین

جواهری ثمین

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اصفهانی معصومه سادات

اصفهانی معصومه سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهران فر حانیه

مهران فر حانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جندقیان مهسا

جندقیان مهسا

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اقبالیان فاطمه

اقبالیان فاطمه

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
افشاری فاطمه

افشاری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی علی

قاسمی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارعپور حانیه

زارعپور حانیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 2

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اکبریان دهنوی علیرضا

اکبریان دهنوی علیرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علی محمدی محمدمهدی

علی محمدی محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خلجی زهرا

خلجی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اکبری عسکرانی میثم

اکبری عسکرانی میثم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان زهرا

دهقان زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی نژاد امیرحسین

حمیدی نژاد امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم.کهک(نوفل لوشاتو)

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شیرازیان محمد

شیرازیان محمد

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کریم پور فاطمه

کریم پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بابااکبری فاطمه

بابااکبری فاطمه

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خلجی مائده

خلجی مائده

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدی محمدحسن

عبدی محمدحسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
راه نوردثانی محمدحسین

راه نوردثانی محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مبصری زهرا

مبصری زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ترابی فاطمه

ترابی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلدوز حسین

سلدوز حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدینی معصومه

عابدینی معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پولاد امیررضا

پولاد امیررضا

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معظمی گودرزی زهره

معظمی گودرزی زهره

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلیمیان ریزی فاطمه زهرا

سلیمیان ریزی فاطمه زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وزینی مهدی

وزینی مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بقائی فاطمه

بقائی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلیلی محمدباقر

خلیلی محمدباقر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شعبانی پور زهرا

شعبانی پور زهرا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/28/2023 6:02:39 AM