پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پارس‌آباد مغان


فرحناک مهدی

فرحناک مهدی

جامعه شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عبدی زهرا

عبدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فرضی تامیلا

فرضی تامیلا

جامعه شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اصلان دوز

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسن زاده نگین

حسن زاده نگین

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قهرمانپور مهدی

قهرمانپور مهدی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بازدار محمد

بازدار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/31/2023 12:45:09 PM
Menu