نمين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نمين

محمد نژاد اصل علیرضا

محمد نژاد اصل علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
زمان داری سهیل

زمان داری سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل-محل خدمت بيله سوار

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
پور مجید ابیبیگلو یگانه

پور مجید ابیبیگلو یگانه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت نمين

7سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
خوشه جین مریم

خوشه جین مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

7سال کانونی / 118 آزمون

زبان
نگهبان احسان

نگهبان احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مردی آللادیزگه میثم

مردی آللادیزگه میثم

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
فرج زاده اصل شیلا

فرج زاده اصل شیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زاهدی مهدی

زاهدی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علایی سجاد

علایی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رنج دوست نیارق معصومه

رنج دوست نیارق معصومه

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:07:28 AM