مشكين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مشكين شهر

عادلی ساربانلار ایلقار

عادلی ساربانلار ایلقار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 177 آزمون

تجربی
سرمدی رضا

سرمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

8سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
سلیمی نسترن

سلیمی نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل -محل خدمت مشکين شرقي

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
علی نیا سعید

علی نیا سعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
پناهی جلودار علیرضا

پناهی جلودار علیرضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

انسانی
سعادتی اصل محمد

سعادتی اصل محمد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
قاسم زاده زهرا

قاسم زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
صفری نصیرآبادی زهرا

صفری نصیرآبادی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
حبیبی اوختای

حبیبی اوختای

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
موسی زاده دنیز

موسی زاده دنیز

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رضازاده یزدان

رضازاده یزدان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قابل نظام آرین

قابل نظام آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
امامی خیاوی آنیتا

امامی خیاوی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سودی تایماز

سودی تایماز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
تبریزچی مژگان

تبریزچی مژگان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
رضازاده فاطمه

رضازاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نورمحمدی رضا

نورمحمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حسینقلی زاده امیر

حسینقلی زاده امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ابراهیمی اشکان

ابراهیمی اشکان

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عشقی آذر دنیز

عشقی آذر دنیز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صادقی صدرا

صادقی صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دیوان بگی رقیه

دیوان بگی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل -محل خدمت مشکين شهر

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شاهی فاطمه

شاهی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پورعلی فرد صبا

پورعلی فرد صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
طهماسبی فردین

طهماسبی فردین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محسنی خیاوی رضا

محسنی خیاوی رضا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شهر

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رستم زاده حسن

رستم زاده حسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قربانی فرشته

قربانی فرشته

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مولایی امیرحسین

مولایی امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت انکوت

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
همت اوغلی اصل رضا

همت اوغلی اصل رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عزیزاوغلی آرینا

عزیزاوغلی آرینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ولی زاده امیرحسین

ولی زاده امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بی باک علی

بی باک علی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
موسوی عطایی محمد

موسوی عطایی محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کریم زاده شایان

کریم زاده شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آقامحمدزاده نگین

آقامحمدزاده نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
جدی امیررضا

جدی امیررضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت ارشق

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
جلیلی نعیمه

جلیلی نعیمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت ارشق

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
حسن نیا مهدی

حسن نیا مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حاجی موسایی رامین

حاجی موسایی رامین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شهر

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نورزاده پیام

نورزاده پیام

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عشقی افرا

عشقی افرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اطاعتی محمدحسین

اطاعتی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوبخت هادی

نوبخت هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کریم زاده شایسته

کریم زاده شایسته

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شهر

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
باقرزاده نیر

باقرزاده نیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فتح اللهی علی

فتح اللهی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
درگاهی امیرمحمد

درگاهی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی هاله

احمدی هاله

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصیری مهدیه

نصیری مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهدی آرمان

شاهدی آرمان

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محمدی کوربلاغ سمانه

محمدی کوربلاغ سمانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصغری پرنیا

اصغری پرنیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسنی خیاوی امیرحسین

حسنی خیاوی امیرحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شهر

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ولیزاده فاطمه

ولیزاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلیمی آیدا

سلیمی آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فخری خیاوی مبین

فخری خیاوی مبین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عین اله زاده محسن

عین اله زاده محسن

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
غفارزاده آقبلاغی محمد

غفارزاده آقبلاغی محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت اردبيل ناحيه1

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بشری زهرا

بشری زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
علی اوغلی گلشن

علی اوغلی گلشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهروش نگین

بهروش نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پوراسمعیل اسری

پوراسمعیل اسری

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت خورش رستم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوی مریم

رضوی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پوروطن علی

پوروطن علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت مشکين شرقي (لاهرود)

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نعمتی حسین

نعمتی حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حیدری علی

حیدری علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت مشکين شهر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تقی اوغلی شکیلا

تقی اوغلی شکیلا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
پیدایی حسین

پیدایی حسین

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سرپرست زهرا

سرپرست زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدی نهرسولدوز ندا

مهدی نهرسولدوز ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی دستگیری مهدی

کریمی دستگیری مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابی زاده آیلین

ابی زاده آیلین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اصلان دوز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فهیمی امیرعلی

فهیمی امیرعلی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رئیسی ارشاد

رئیسی ارشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت ارشق

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فکری امیرحسین

فکری امیرحسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورعلی مهدی

پورعلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نقدی مهدی

نقدی مهدی

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میکاییلی خیاوی آی ناز

میکاییلی خیاوی آی ناز

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابوالحسن زاده هانیه

ابوالحسن زاده هانیه

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عابدی افرا

عابدی افرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت مشکين شهر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ایمانی محمدرضا

ایمانی محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفریان مبین

صفریان مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آریا امیرحسین

آریا امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علیزاده نازنین

علیزاده نازنین

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بهمنی سینا

بهمنی سینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اصلان دوز

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محرمی نگین

محرمی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توصیفی رضا

توصیفی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صادق پریخانی فاطمه

صادق پریخانی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:36:02 AM