اردبيل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اردبيل

رضایی آیناز

رضایی آیناز

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

8سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
تاریوردی زاده غزل

تاریوردی زاده غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

8سال کانونی / 175 آزمون

تجربی
خضری صدرا

خضری صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
وکیلی محیا

وکیلی محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
سبحانی سنجبد رعنا

سبحانی سنجبد رعنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
مفهومی صدف

مفهومی صدف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

12سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
هدایتی بیتا

هدایتی بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
مستقیمی دریا

مستقیمی دریا

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
شاهی زارع علی

شاهی زارع علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
پیرسیاوش شایان

پیرسیاوش شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

10سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
بابازاده نیری مینا

بابازاده نیری مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
میرزارحیمی سقزچی مریم

میرزارحیمی سقزچی مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
ابی زاده امیررضا

ابی زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
عظیمی زینال محمدرضا

عظیمی زینال محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
فرح پور آرزو

فرح پور آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
مهرورز حسن باروق محسن

مهرورز حسن باروق محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
حاتمی مهرداد

حاتمی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
ذبیحی هلیا

ذبیحی هلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
داورنیا عرفان

داورنیا عرفان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

8سال کانونی / 136 آزمون

انسانی
آستان محمدتقی

آستان محمدتقی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
خوشه عرشیا

خوشه عرشیا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
خوش لسان سما

خوش لسان سما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
رضاپورخانقاه سینا

رضاپورخانقاه سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
جعفر اوغلی خیاوی فرزانه

جعفر اوغلی خیاوی فرزانه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين

7سال کانونی / 125 آزمون

انسانی
اسودی انیس

اسودی انیس

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
جراح صدرا

جراح صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
دادور میثاق

دادور میثاق

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت اردبيل ناحيه 1

6سال کانونی / 123 آزمون

هنر
نوروزی جهانگیرلو امیررضا

نوروزی جهانگیرلو امیررضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

انسانی
پارسا سادات امیرمحمد

پارسا سادات امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
لطافتی بریس مریم

لطافتی بریس مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

5سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
خیرخواهیان محمدرضا

خیرخواهیان محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
قاسمی کلخوران محمدرضا

قاسمی کلخوران محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
جعفرنیا کلانسرا محمد

جعفرنیا کلانسرا محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
رفیع زاده بریس فاطمه

رفیع زاده بریس فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
جاهد مائده

جاهد مائده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عباسی صنم

عباسی صنم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
فتحی پارسا

فتحی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سعادتی ایلیا

سعادتی ایلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
پاکدل پریا

پاکدل پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
صفائی امیررضا

صفائی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل-محل خدمت کوثر

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
تیموری جلودار هانیه

تیموری جلودار هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
اسدزاده آیلین

اسدزاده آیلین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
قدیری مقدم نیاری زهرا

قدیری مقدم نیاری زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حبیب زاده مهدی

حبیب زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
جوادی اشک شهر مریم

جوادی اشک شهر مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ستاری ارباب علی

ستاری ارباب علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
نجفی هانیه

نجفی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
شیخ حسابی نسترن

شیخ حسابی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
فرهادی کامیار

فرهادی کامیار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
تقوی آیلین

تقوی آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
نوری سمانه

نوری سمانه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
توسلی علیرضا

توسلی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عباس پوراناری محمدحسین

عباس پوراناری محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل-محل خدمت انگوت

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسن زاده امیرمحمد

حسن زاده امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدی سعید آباد محمدرضا

محمدی سعید آباد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
شکری فر آیلار

شکری فر آیلار

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

زبان
آب روشن نیلوفر

آب روشن نیلوفر

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
شاهبازی یزدان

شاهبازی یزدان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قربانی مهدی

قربانی مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت سرعين

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سرخانلو مهتا

سرخانلو مهتا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
پاکمنش احمد

پاکمنش احمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پورابراهیم فرزان

پورابراهیم فرزان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

4سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
محمدپور نگین

محمدپور نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اسلامی مائده

اسلامی مائده

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
پذیرائی اویس

پذیرائی اویس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت بيله سوار

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
شیرین زاده حفظ آباد تایماز

شیرین زاده حفظ آباد تایماز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قنبری فرزانه

قنبری فرزانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مشهدی آیسان

مشهدی آیسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سزائی اودلو حدیث

سزائی اودلو حدیث

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حقی شمسیر زهرا

حقی شمسیر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سعادتمندسوها عرفان

سعادتمندسوها عرفان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت انکوت

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شهابی اقدم سارا

شهابی اقدم سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
مصروفی علی

مصروفی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فولادی صلوات آیلین

فولادی صلوات آیلین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قبادی جمایران محمدامین

قبادی جمایران محمدامین

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
سعادت امیررضا

سعادت امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدزاده تونبقی شاهین

محمدزاده تونبقی شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
آذری راد مهدیه

آذری راد مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عاملی کلخوران سیده مهسا

عاملی کلخوران سیده مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کریمی وانستاق علی

کریمی وانستاق علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت اردبيل ناحيه1

5سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
جعفری رامیلا

جعفری رامیلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
معظم نژاد امیرحسن

معظم نژاد امیرحسن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صحبت زاده امیدرضا

صحبت زاده امیدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نظرزاده صنم

نظرزاده صنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خلیلی نسب سیدطاها

خلیلی نسب سیدطاها

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
دشتی سینا

دشتی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
هجرتی سینا

هجرتی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
انام زاده محمدرضا

انام زاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
امان الهی آقاباقر آیلار

امان الهی آقاباقر آیلار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شوقی امیررضا

شوقی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سمندری گیگلو آیدا

سمندری گیگلو آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
آذریان علیرضا

آذریان علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صابری کیا علیرضا

صابری کیا علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عزیزی هستی

عزیزی هستی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
موذن هانیه

موذن هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جعفرنژاد امین

جعفرنژاد امین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نير

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سعادتی شایان

سعادتی شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان

3سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
نصیری زینب

نصیری زینب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | شبانه

3سال کانونی / 83 آزمون

زبان
جهانی ثمینه

جهانی ثمینه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سیفی محسن

سیفی محسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسدی پارسا

اسدی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
علی حسین زاده مقدم محمدهادی

علی حسین زاده مقدم محمدهادی

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
ثریائی دنیا

ثریائی دنیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدی آیلار

محمدی آیلار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جعفراوغلی خیاوی حنانه

جعفراوغلی خیاوی حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جهانی علی

جهانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پارسی فاطمه

پارسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عیوضی سهیل

عیوضی سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت سنجبد گيوي

3سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
توگلی کیوی سولماز

توگلی کیوی سولماز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خداکرم زاده خوجین هادی

خداکرم زاده خوجین هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جهان فرد نرگس

جهان فرد نرگس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
لطفی مبینا

لطفی مبینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سفارشی آیناز

سفارشی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

2سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عباسی مرنی نیما

عباسی مرنی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فاضلی راد امیرحسین

فاضلی راد امیرحسین

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دانش پرور صبا

دانش پرور صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زکوی سیدامیرعلی

زکوی سیدامیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
تفرجی حانیه

تفرجی حانیه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
فیاضی علی

فیاضی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خدائی خانقاه مسعود

خدائی خانقاه مسعود

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
میهن فر سارا

میهن فر سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مالک اژدری نوید

مالک اژدری نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
صحرائی مهسا

صحرائی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل-محل خدمت بيمارستان امام خميني بيله سوار

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کریمی اسما

کریمی اسما

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
احمدیان علیرضا

احمدیان علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جعفری مبینا

جعفری مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عظیم زاده آی سان

عظیم زاده آی سان

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مقداری جناقرد سیما

مقداری جناقرد سیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رزمجو مریم

رزمجو مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اکرمی زهرا

اکرمی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
چهره برقی محدثه

چهره برقی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خلیل زاده شرقی امید

خلیل زاده شرقی امید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فرنام هانیه

فرنام هانیه

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بیدار امین

بیدار امین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مغایری کرکرق فاطمه

مغایری کرکرق فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضاپور فائزه

رضاپور فائزه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل- محل خدمت بيله سوار

3سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
داداشی نسیم

داداشی نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تقی اوغلی محنا

تقی اوغلی محنا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
معصوم زاده سیار محمدعلی

معصوم زاده سیار محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسامی سیده فاضله

حسامی سیده فاضله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حقی یاسمن

حقی یاسمن

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسنعلی هانیه

حسنعلی هانیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نوروزعلی زاده محمدرضا

نوروزعلی زاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صادقی مرشت علیرضا

صادقی مرشت علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شاهی زارع سالار

شاهی زارع سالار

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عشقی پیراقوم امیرحسین

عشقی پیراقوم امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سرحدی اسما

سرحدی اسما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
رسولی محمدرضا

رسولی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل- محل خدمت انگوت

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
جاویدشیران صبا

جاویدشیران صبا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
روح اله زاده ملیسا

روح اله زاده ملیسا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
محمودی ماهره

محمودی ماهره

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غضنفری مهدی

غضنفری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اصلان دوز

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
کریمی عوری آیدین

کریمی عوری آیدین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خلوصی پریا

خلوصی پریا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
باقرزاده امیرحسین

باقرزاده امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عزیززاده امین

عزیززاده امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نير

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شافعی عرفان

شافعی عرفان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سیفی ایناللو سودا

سیفی ایناللو سودا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
رشیدی شیخ احمد مهدیه

رشیدی شیخ احمد مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
پناهی گلستان نرگس

پناهی گلستان نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کامران فاطمه

کامران فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسین زاده مهدی

حسین زاده مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
اسلامی کارگر امیرحسین

اسلامی کارگر امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرتضی پور  حسن

مرتضی پور حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتحی هیر امیر

فتحی هیر امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتحی هانیه

فتحی هانیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل تحصيل خوي-محل خدمت پارس آباد

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
شهریاری اصل شهربانو

شهریاری اصل شهربانو

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نادری یاسمن

نادری یاسمن

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شکرپور عرفان

شکرپور عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتح اللهی نگین

فتح اللهی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباس نژاد حسام

عباس نژاد حسام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسدیان آی سان

اسدیان آی سان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موسوی زهراسادات

موسوی زهراسادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت انگوت

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
ایمان زاده فرد پوریا

ایمان زاده فرد پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
آقاعلی زاده پیراقوم عباس

آقاعلی زاده پیراقوم عباس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غنی نژاد تبار ارفع

غنی نژاد تبار ارفع

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خورشیدی فاطمه

خورشیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صفرنژاد ایمان

صفرنژاد ایمان

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
یوسفی رویا

یوسفی رویا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
عبداللهی عابد هانیه

عبداللهی عابد هانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مفهومی آوا

مفهومی آوا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسن زاده محمودآباد مهدی

حسن زاده محمودآباد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جوادی ثنا

جوادی ثنا

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
آدمیت بایرام بدن میترا

آدمیت بایرام بدن میترا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

زبان
شهبازی امیررضا

شهبازی امیررضا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آقاجانی هانیه

آقاجانی هانیه

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
احمدپور آذین

احمدپور آذین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت خلخال

2سال کانونی / 61 آزمون

زبان
صادقی محمدرضا

صادقی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
میکائیلی نژاد امیرحسین

میکائیلی نژاد امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جمشیدی هانیه

جمشیدی هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عزیزیان مبین

عزیزیان مبین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلیمانی قشلاق چائی آرمیتا

سلیمانی قشلاق چائی آرمیتا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
افرا غزاله

افرا غزاله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اخوان اکبری افرا

اخوان اکبری افرا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اکبری سبحان

اکبری سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پناهی  آرش

پناهی آرش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

زبان
شیردل نگین

شیردل نگین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تورجی مهدی

تورجی مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عرفانی خانقاه آیدا

عرفانی خانقاه آیدا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ترابی سیما

ترابی سیما

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | شبانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 58 آزمون

هنر
سیدهاشمی ثنا

سیدهاشمی ثنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شجاع هادی

شجاع هادی

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرتضی پور حسین

مرتضی پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کرباسیان عسل

کرباسیان عسل

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رستم وند نگین

رستم وند نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
خسروی صبا

خسروی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیت اله زاده علی

بیت اله زاده علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رجاوندی آرش

رجاوندی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نقدی امیرمحمد

نقدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فتحی هانیه

فتحی هانیه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رستمی مهدی

رستمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شکری پرینا

شکری پرینا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صداقت ننه کران محمدمهدی

صداقت ننه کران محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اورنگ پوریا

اورنگ پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نمازی زاده محمدصادق

نمازی زاده محمدصادق

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صبحی عسل

صبحی عسل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صحرانورد مبین

صحرانورد مبین

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
کارگر آیدا

کارگر آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
داستان ایمچه علی

داستان ایمچه علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اسدزاده فخرآباد آیدین

اسدزاده فخرآباد آیدین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
غنی زاده اردی امیرحسین

غنی زاده اردی امیرحسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت پارس آباد

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عزتی مهدیه

عزتی مهدیه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فتح اللهی سهیل

فتح اللهی سهیل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفرزاده سما

جعفرزاده سما

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شیری آریا

شیری آریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آهنگر عزیزی امیرحسین

آهنگر عزیزی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نوری کردقشلاقی آرزو

نوری کردقشلاقی آرزو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خسروزادگان پریا

خسروزادگان پریا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابول زاده حسن

ابول زاده حسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نیک نژاد دوبل ثنا

نیک نژاد دوبل ثنا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نواختی مقدم محمدعلی

نواختی مقدم محمدعلی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مصطفوی مرشت محمدحسین

مصطفوی مرشت محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پورخلیقی آیدا

پورخلیقی آیدا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
کشاورز علی

کشاورز علی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورقاسم امیرعلی

پورقاسم امیرعلی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مبارکی فاطمه

مبارکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خوارزمی نژاد امین

خوارزمی نژاد امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نمدکلاهی رضا

نمدکلاهی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعیان شیوا

زارعیان شیوا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت هير

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
صوری زرگر امیرمحمد

صوری زرگر امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اخوان نگین

اخوان نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدپور نیاری دانیال

محمدپور نیاری دانیال

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
تمدن شیخ احمد سعید

تمدن شیخ احمد سعید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل مشکين شهر

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
حسینی ساجد

حسینی ساجد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قرآن نویس سینا

قرآن نویس سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مولایی زهرا

مولایی زهرا

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عطائی مسجدلو اسما

عطائی مسجدلو اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فلسفی اسماء

فلسفی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهزاد امیرحسین

بهزاد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضائی ثنا

رضائی ثنا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
خیری سانای

خیری سانای

مشاوره|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
علی وند تجدد علیرضا

علی وند تجدد علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلیمی غزال

سلیمی غزال

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فتحی فائزه

فتحی فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پروین مغانلو سهند

پروین مغانلو سهند

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لسانی گویا نازنین

لسانی گویا نازنین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامزاده خاکپور فاطمه

غلامزاده خاکپور فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لازم نژاد نگین

لازم نژاد نگین

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رئیسی شیخ احمد شیوا

رئیسی شیخ احمد شیوا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستمی قاری قشلاقی رئوف

رستمی قاری قشلاقی رئوف

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هريس

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محرمی نیما

محرمی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خاطرمقدم ثنا

خاطرمقدم ثنا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پنزه فائزه

پنزه فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بلبل امیرحسین

بلبل امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فیضی مهسا

فیضی مهسا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه سادات

رحیمی فاطمه سادات

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیخ نوازجاهد رقیه

شیخ نوازجاهد رقیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

زبان
حسینی زارنجی مریم

حسینی زارنجی مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت نير

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محاسنی حسینی آیناز

محاسنی حسینی آیناز

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عینی  پویا

عینی پویا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مطیعی آیدا

مطیعی آیدا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت قشلاق دشت

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پورنوری عرفان

پورنوری عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیرین آتیلا

شیرین آتیلا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
امیری سجهرود امیرحسین

امیری سجهرود امیرحسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حاتمی میلاد

حاتمی میلاد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نقی پور امیرحسین

نقی پور امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جلیلیان محمدحسین

جلیلیان محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پناهی محمدحسین

پناهی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بدری زهرا

بدری زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ایمان پرست نگار

ایمان پرست نگار

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صفری گندشمین بهار

صفری گندشمین بهار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جعفری پیله رود زهرا

جعفری پیله رود زهرا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
افرا امیرحسین

افرا امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شیرافکن پویا

شیرافکن پویا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رزاقی ینگجه سویل

رزاقی ینگجه سویل

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جباری ماهان

جباری ماهان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هادئی میرعلی

هادئی میرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سجودی نیری هانیه

سجودی نیری هانیه

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پروانه نازیلا

پروانه نازیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
صمدی اردی پریسا

صمدی اردی پریسا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شیخی کله سر امیرحسین

شیخی کله سر امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شفیعی پیرانفر سنا

شفیعی پیرانفر سنا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

هنر
آران اردبیلی ساناز

آران اردبیلی ساناز

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جعفرزاده اردبیلی محمد

جعفرزاده اردبیلی محمد

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسین نژاد آبتین

حسین نژاد آبتین

مهندسي اويونيک|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حیدری مجدر مریم

حیدری مجدر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت هير

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رسولی پریخانی نادیا

رسولی پریخانی نادیا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 40 آزمون

هنر
جعفرنژاد ننه کران مبین

جعفرنژاد ننه کران مبین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت هير

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کروبیان مقدم سینا

کروبیان مقدم سینا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسین پور شادی

حسین پور شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مصطفی زاده کیوی مبینا

مصطفی زاده کیوی مبینا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دنیادیده سینا

دنیادیده سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فیضی زنگیر سعید

فیضی زنگیر سعید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت سنجبد گيوي

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خوش اقبال نیما

خوش اقبال نیما

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خان زاده آیناز

خان زاده آیناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توبه علی

توبه علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهیمی رقیه

ابراهیمی رقیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افرا امیررضا

افرا امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دهقان احسان

دهقان احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حنفی نیلوفر

حنفی نیلوفر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غفارزاده نگین

غفارزاده نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عزیززاده فهیمی بنیامین

عزیززاده فهیمی بنیامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
همرنگ زهرا

همرنگ زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاضل دولت آبادی نیما

فاضل دولت آبادی نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل- محل خدمت هير

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مداحی کیوی حامد

مداحی کیوی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علی حسینی شام اسبی امیرمحمد

علی حسینی شام اسبی امیرمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رشدی معصومه

رشدی معصومه

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فرج زاده عموقین علیرضا

فرج زاده عموقین علیرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روحی قره شیران مبین

روحی قره شیران مبین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
برادران هندی آیلا

برادران هندی آیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مرادی علاف آی سان

مرادی علاف آی سان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیفی مائده

سیفی مائده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت سنجبد گيوي

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
باقری وکیل آباد فاطمه

باقری وکیل آباد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
یاوری رویندزق مهشید

یاوری رویندزق مهشید

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت اردبيل ناحيه1

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رفیعی اتشگاه میر محمد رضا

رفیعی اتشگاه میر محمد رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نير

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زارع علی

زارع علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

زبان
قولی اروجعلی لو الهه

قولی اروجعلی لو الهه

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شمشیری دریا

شمشیری دریا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صمدی آرمین

صمدی آرمین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غضنفری ججین آرین

غضنفری ججین آرین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیرخانقاه سروشا

شیرخانقاه سروشا

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانشگر مهدی

دانشگر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خلیق اسرا

خلیق اسرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نعمتی حامد

نعمتی حامد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صبحی پوریا

صبحی پوریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقری زهرا

باقری زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلیمانی دودران حنانه

سلیمانی دودران حنانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
عزیزی چاخرچمن رضا

عزیزی چاخرچمن رضا

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جباری گیلانده عرفان

جباری گیلانده عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رجائی مقدم امیر

رجائی مقدم امیر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبادی نیلوفر

عبادی نیلوفر

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سعادتی مهدی

سعادتی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سعادتی نیاری الهه

سعادتی نیاری الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دستگیرعالی هستی

دستگیرعالی هستی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهجتی محمدرضا

بهجتی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی اردی طاها

محمدی اردی طاها

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سیمزاری علی رضا

سیمزاری علی رضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرضی هانیه

فرضی هانیه

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رحمانی آقجه کند حنانه

رحمانی آقجه کند حنانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پیرنبی خواه نازنین

پیرنبی خواه نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احدنژاد آیدا

احدنژاد آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ادیب نیاری طه حسین

ادیب نیاری طه حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اصغری کله سر امیرحسین

اصغری کله سر امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شاه ماری سودا

شاه ماری سودا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ریاحی نمین آیناز

ریاحی نمین آیناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانی مزرعه خلفی عرفان

قربانی مزرعه خلفی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقربیان علیرضا

مقربیان علیرضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رضاپور خانقاه ماهان

رضاپور خانقاه ماهان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ظهیری فاطمه

ظهیری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرازنده نیما

فرازنده نیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حمیدزاده اربابی امیررضا

حمیدزاده اربابی امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ظفرمندی حسین

ظفرمندی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قائمی رویا

قائمی رویا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مقبول مینا

مقبول مینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پیشکار زهرا

پیشکار زهرا

طراحي وچاپ پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
دشتی سکینه

دشتی سکینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اکبری سما

اکبری سما

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پورصالحی فاطمه

پورصالحی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آرون اسما

آرون اسما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاهی اونبیربیگلو امیررضا

شاهی اونبیربیگلو امیررضا

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مدنی پیام

مدنی پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قنبری مریم

قنبری مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاضل زاده سیدحامد

فاضل زاده سیدحامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیدمتین امیرعلی

سیدمتین امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باباپور جاهد رضا

باباپور جاهد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خیاط ظهیری فربد

خیاط ظهیری فربد

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گسیلی شایان

گسیلی شایان

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بصیریان شروین

بصیریان شروین

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
درگاهی عرفان

درگاهی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفی پور طاها

نجفی پور طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نیکنام آیسان

نیکنام آیسان

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عیسی پور چلنبر ابوالفضل

عیسی پور چلنبر ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سیدسیاح سیدسهیل

سیدسیاح سیدسهیل

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعمتی مهران

نعمتی مهران

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صمدی فرد علی

صمدی فرد علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پناهنده ثنا

پناهنده ثنا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل-محل خدمت اردبيل ناحيه1

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عظیمی صدیق احسان

عظیمی صدیق احسان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مختاری زائر اسماء

مختاری زائر اسماء

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدزاده حدیثه

محمدزاده حدیثه

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شیخعلی زاده روح بخش فواد

شیخعلی زاده روح بخش فواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجف زاده عرشیا

نجف زاده عرشیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل- محل خدمت پارس آباد

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مطلوبی اقدم فرحانه

مطلوبی اقدم فرحانه

چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجارباشی مهدی

نجارباشی مهدی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اکبری کیا علی

اکبری کیا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفایی امیررضا

صفایی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خضری آرزو

خضری آرزو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی کوثرالسادات

موسوی کوثرالسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوی نیا امین

تقوی نیا امین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
موسی زاده آریا

موسی زاده آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روشنی صبح پوریا

روشنی صبح پوریا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علی پناه مقدم سبحان

علی پناه مقدم سبحان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارحمی سبا

ارحمی سبا

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس زاده گرجان دانیال

عباس زاده گرجان دانیال

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آگاهی پوریا

آگاهی پوریا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستم زاده کیوی نیما

رستم زاده کیوی نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقی پور سحر

تقی پور سحر

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه-ويژه وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدزاده امیر

محمدزاده امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شیخ رحیمی مریم

شیخ رحیمی مریم

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظری مهران

نظری مهران

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لطفی رزی آیلین

لطفی رزی آیلین

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
حبیبی آیناز

حبیبی آیناز

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شعبانی مصطفی

شعبانی مصطفی

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماعیلی نیری امیرحسین

اسماعیلی نیری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تیزپر حمیدرضا

تیزپر حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افصح هانیه

افصح هانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ندائی غفارکندی هادی

ندائی غفارکندی هادی

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
لامعی پیرالوان محمد

لامعی پیرالوان محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
دهقانی سمیه

دهقانی سمیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
رئوف الهه

رئوف الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شرقی پورسرابی علی

شرقی پورسرابی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:43:35 AM