دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دامغان

مهرابی ریحانه

مهرابی ریحانه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
زینتی مهدی

زینتی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قربانیان حسین

قربانیان حسین

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
اردکانی زاده مهدیه

اردکانی زاده مهدیه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بيارجمند

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عرب امیر

عرب امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدوی غزل

مهدوی غزل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
الماسی امیرحسین

الماسی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ناظم نژاد محمدرضا

ناظم نژاد محمدرضا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعیدی خدیجه

سعیدی خدیجه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پریمی فاطمه زهرا

پریمی فاطمه زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خیبری فاطمه

خیبری فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت اميرآباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فراتی مبینا

فراتی مبینا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قدردان امیرحسین

قدردان امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصوم آبادی مهسا

معصوم آبادی مهسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خطیب زاده فاطمه

خطیب زاده فاطمه

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
کشاورزیان منا

کشاورزیان منا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهران پور متینه

طاهران پور متینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت اميرآباد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قریب بلوک زهرا

قریب بلوک زهرا

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خان محمدی محدثه

خان محمدی محدثه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت اميرآباد

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
یحیایی فاطمه

یحیایی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حاجیان نژاد فاطمه

حاجیان نژاد فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقی امیرعباس

صادقی امیرعباس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طالبی محمدحسین

طالبی محمدحسین

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مجدی ریحانه

مجدی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قربانیان مائده

قربانیان مائده

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فوادیان امیرحسین

فوادیان امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امینیان فاطمه

امینیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاج گردون الهه سادات

تاج گردون الهه سادات

حقوق|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سبزهء ایمان

سبزهء ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بندلی یگانه

بندلی یگانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امیری رومنان میلاد

امیری رومنان میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنگریز فاطمه

رنگریز فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خراسانی فاکهه

خراسانی فاکهه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
میرعلی اکبری مطهره

میرعلی اکبری مطهره

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اله بخشی حامد

اله بخشی حامد

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانبیکی محمدطه

خانبیکی محمدطه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مداح مروج سارا

مداح مروج سارا

طراحي وچاپ پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شاه محمدی طوبی

شاه محمدی طوبی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادری سیدمحمدصادق

قادری سیدمحمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیرخلیلی سیدمحمدحسن

امیرخلیلی سیدمحمدحسن

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سفیدیان سهیل

سفیدیان سهیل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قدمی یگانه سادات

قدمی یگانه سادات

طراحي وچاپ پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
بنائیان سفید معصومه

بنائیان سفید معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:57:20 AM