گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار


ابوالی حسین

ابوالی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

3سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
میراخورلی امیرحسین

میراخورلی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
موسوی کیا میترا سادات

موسوی کیا میترا سادات

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

5سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
عربی محمدرضا

عربی محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
اوجی مبینا

اوجی مبینا

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
کمیزی مبینا

کمیزی مبینا

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
فراوان ملیکا

فراوان ملیکا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
بخت آوری میثم

بخت آوری میثم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
گلینی فاطمه

گلینی فاطمه

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
قاسمی مبینا

قاسمی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
بنائی یگانه

بنائی یگانه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قاسم پور فاطمه

قاسم پور فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
کرمی مرضیه

کرمی مرضیه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مقصودی زهرا

مقصودی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رامه عباس

رامه عباس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
معینیان مریم

معینیان مریم

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
میرزایی نرگس

میرزایی نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فریدی معصومه

فریدی معصومه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ابولی رضا

ابولی رضا

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قندالی مریم

قندالی مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کاشانی مهلا

کاشانی مهلا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قباخلو امیرعلی

قباخلو امیرعلی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب سرهنگی زهرا

عرب سرهنگی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رادمنش محمدامین

رادمنش محمدامین

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یوردخانی فاطمه زهرا

یوردخانی فاطمه زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شاه حسینی محسن

شاه حسینی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پازوکی علی

پازوکی علی

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صداقت محمد مهدی

صداقت محمد مهدی

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:34:06 PM
Menu