گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار


جورابلو مرتضی

جورابلو مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 183 آزمون

ریاضی
بیابانکی دانیال

بیابانکی دانیال

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

8سال کانونی / 158 آزمون

ریاضی
عارفیان محمدمهدی

عارفیان محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
قنبری آیدا

قنبری آیدا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مهاجری محمدسینا

مهاجری محمدسینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جمالی مقدم آرمین

جمالی مقدم آرمین

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
همت مریم

همت مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رزاقی صبا

رزاقی صبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
کرکه آبادی عرفان

کرکه آبادی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهری محمدحسین

مهری محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت مهديشهر

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شاه حسینی مهدی

شاه حسینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صائمی فاطمه

صائمی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مختاری مبینا

مختاری مبینا

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مونسی فاطمه

مونسی فاطمه

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جورابلو سارا

جورابلو سارا

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مشتاق مبینا

مشتاق مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوش آفرین اشکان

نوش آفرین اشکان

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عرب سرهنگی علی

عرب سرهنگی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شاه حسینی مریم

شاه حسینی مریم

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پیوندی مرتضی

پیوندی مرتضی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شیرخان صالحی علی

شیرخان صالحی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یغمائیان مریم

یغمائیان مریم

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میراخورلی نگار

میراخورلی نگار

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانی آتنا

قربانی آتنا

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قناعتی علیرضا

قناعتی علیرضا

فيزيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جورابلو زهرا

جورابلو زهرا

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/9/2023 2:20:46 AM
Menu