شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهرود


محمدخانی عارفه

محمدخانی عارفه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

5سال کانونی / 120 آزمون

انسانی
خورسی آرزو

خورسی آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
محمدخانی فاطمه

محمدخانی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
شیرین زاده نرگس

شیرین زاده نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
جعفری نازنین

جعفری نازنین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
آجدانی مبارکه

آجدانی مبارکه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مقدم محدثه

مقدم محدثه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
متحدی مریم

متحدی مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شعبانی فاطمه

شعبانی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رضوانی ستاره

رضوانی ستاره

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
براتی اول مریم

براتی اول مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ظریفیان عبدی محمد مهدی

ظریفیان عبدی محمد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدی مائده

محمدی مائده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مظفری مریم

مظفری مریم

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
وفادوست فاطمه

وفادوست فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شرافتیان ریحانه

شرافتیان ریحانه

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اشرفی سیده فاطمه

اشرفی سیده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهدوی میقان زینب

مهدوی میقان زینب

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ربیعی حانیه

ربیعی حانیه

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمی بیتا

قاسمی بیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حاجی مهدی علی

حاجی مهدی علی

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طباطبائیان زینب سادات

طباطبائیان زینب سادات

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اکبری تیله نوئی امیر

اکبری تیله نوئی امیر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسینی مرتضی

حسینی مرتضی

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سعیدی پریسا

سعیدی پریسا

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ثابتی زاده فاطمه

ثابتی زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرممدویه فاطمه

میرممدویه فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بارانی مریم

بارانی مریم

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طباطبائی سید محمد حسن

طباطبائی سید محمد حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نبوی ریحانه

نبوی ریحانه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صانعی عارفه

صانعی عارفه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فردوسی علی

فردوسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منعم غزل

منعم غزل

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حلاجی فاطمه

حلاجی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاک سفیدی فهیمه

خاک سفیدی فهیمه

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقی شهرزاد

صادقی شهرزاد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدی مازیار

محمدی مازیار

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عرب نجفی ابوالفضل

عرب نجفی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
کلی مریم

کلی مریم

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قنبریان زهرا

قنبریان زهرا

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 9:33:36 PM
Menu