شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهرود


یونسیان فاطمه

یونسیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
آقامحمدی راحله

آقامحمدی راحله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شجاعی زاده فرزانه

شجاعی زاده فرزانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ناصری عرفان

ناصری عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شیخ علی

شیخ علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
علی پور محدثه

علی پور محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امامیان ابوالفضل

امامیان ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قاسمی یاسمن

قاسمی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسماعیلی مهدیه

اسماعیلی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صدیقی نیا امیرعلی

صدیقی نیا امیرعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شعبانی ناهید

شعبانی ناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هاشمی عرب علی

هاشمی عرب علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خراسانی ارکیده

خراسانی ارکیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کریمی راحیل

کریمی راحیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاتحی عرفان

فاتحی عرفان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قدس الهی ملیکا

قدس الهی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افسری قره تکان مرتضی

افسری قره تکان مرتضی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکبری یاسین

اکبری یاسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عربعامری فائزه

عربعامری فائزه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیمی فهیمه

ابراهیمی فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احسانی خواه ریحانه

احسانی خواه ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شریفی کوثر

شریفی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معرف فاطمه

معرف فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه سادات

کریمی فاطمه سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امینیان ملیکا

امینیان ملیکا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ربیعی دانیال

ربیعی دانیال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرزائی محمدرضا

میرزائی محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علی عرب مریم

علی عرب مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسامی عذرا

حسامی عذرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سراجی سروش

سراجی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورتیموری امیرمهدی

پورتیموری امیرمهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسین پور نگین

حسین پور نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشرفی محمدامین

اشرفی محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اخوان بیتا

اخوان بیتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب انصاری زهرا

عرب انصاری زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحی مه نگار

صالحی مه نگار

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خوش قلب فاطمه

خوش قلب فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیررضا

ابراهیمی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رعیتی زهرا

رعیتی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قزوینی محمدمهدی

قزوینی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پراونده عرفان

پراونده عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سیدرضایی فاطمه سادات

سیدرضایی فاطمه سادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسام پریا

حسام پریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سیدی سید مجتبی

سیدی سید مجتبی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمی کیمیا

کریمی کیمیا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نساجیان مقدم ستایش

نساجیان مقدم ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفی محمدامین

نجفی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دباغی پور امید

دباغی پور امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کربلایی حسنعلی حسین

کربلایی حسنعلی حسین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنی حانیه

حسنی حانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه حسینی محمد

شاه حسینی محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گل محمدی امیر محمد

گل محمدی امیر محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بداغی سجاد

بداغی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالع زاری علیرضا

طالع زاری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرفانی ستایش

میرفانی ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعدی محمدجواد

سعدی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 1:13:13 AM
Menu