سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سمنان

خوشبخت متین

خوشبخت متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

9سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
اصغری لسکوکلایه غزل

اصغری لسکوکلایه غزل

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

8سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
عبدوس متین

عبدوس متین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
سلامت منش امیر محمد

سلامت منش امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
اساسه فاطمه زهرا

اساسه فاطمه زهرا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
چتری محمد

چتری محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
بینقی گلناز

بینقی گلناز

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
نوری جعفرآباد مهسا

نوری جعفرآباد مهسا

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
امیری شایان

امیری شایان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
پارسا محمد

پارسا محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
حسینیان کاشانی سید امیر مهدی

حسینیان کاشانی سید امیر مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

5سال کانونی / 94 آزمون

زبان
توسلی پور ابوالفضل

توسلی پور ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اعرابی امیرمحمد

اعرابی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زمان نژاد مریم

زمان نژاد مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سهراب علایی علی

سهراب علایی علی

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
عباسپور عرشیا

عباسپور عرشیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خیرخواهان نیما

خیرخواهان نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عبدوس علی

عبدوس علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسنی غزل

حسنی غزل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
رشیدی امیر محمد

رشیدی امیر محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
دوست محمدی عرفان

دوست محمدی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اکبری شهمیرزادی حسن

اکبری شهمیرزادی حسن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طالبیان محمد معین

طالبیان محمد معین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
کشاورزی فاطمه

کشاورزی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
کاشی مرتضی

کاشی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
علیجانی بهنمیری رضا

علیجانی بهنمیری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یحیایی بردیا

یحیایی بردیا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مستخدمین حسینی مهرناز

مستخدمین حسینی مهرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
طاهری سید علیرضا

طاهری سید علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
وفایی نژاد امیرحسین

وفایی نژاد امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طحان لتیباری حانیه

طحان لتیباری حانیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
غایبی آیناز

غایبی آیناز

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
صداقتی مهرشاد

صداقتی مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسن آبادی ستایش

حسن آبادی ستایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کریمخانی مبینا

کریمخانی مبینا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رشیدی پری

رشیدی پری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان-محل خدمت سرخه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دوستمحمدی ساناز

دوستمحمدی ساناز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اطهری علی

اطهری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
غیبی محمد مهدی

غیبی محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
طاهریا صدرا

طاهریا صدرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ترابی محمدرضا

ترابی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نورانی یان فاطمه

نورانی یان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طالبی عرفان

طالبی عرفان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اشهد پرهام

اشهد پرهام

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شعبانی حدیث

شعبانی حدیث

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کلیچ علی

کلیچ علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
پرچ مهدیه

پرچ مهدیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شاهی فایزه

شاهی فایزه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سرخه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
علیخانی امیر رضا

علیخانی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محبوبی فولادی زهرا

محبوبی فولادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جوادی فر امیر رضا

جوادی فر امیر رضا

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروی آرمیت

خسروی آرمیت

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدالشاه حمیده

عبدالشاه حمیده

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سهرابی سایا

سهرابی سایا

روانشناسي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
نظری ستایش

نظری ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کاشیان محمد مهدی

کاشیان محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
کاشی پوریا

کاشی پوریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعدالدین امیر حسین

سعدالدین امیر حسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مداح امیر حسین

مداح امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رحیم نژاد پارمیدا

رحیم نژاد پارمیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
یغمایی شایان

یغمایی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذاکری زینب

ذاکری زینب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
بختیاری حدیثه

بختیاری حدیثه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان- محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ادب فاطمه

ادب فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبداللهی ایمان

عبداللهی ایمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 50 آزمون

زبان
عرب اسرا

عرب اسرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سرخه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وطنی حکیمه

وطنی حکیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باعثی متین

باعثی متین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
رحیمی نازنین

رحیمی نازنین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ذوالفقاریان ثنا

ذوالفقاریان ثنا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضاکاظمی ما‌ئده

رضاکاظمی ما‌ئده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حامدی محسن

حامدی محسن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
دارابیان سحر

دارابیان سحر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بندلی زاده مهدی

بندلی زاده مهدی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمودی رضا

محمودی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مقیمی بهزاد

مقیمی بهزاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سرخه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ابوطالبی آهوانویی یگانه

ابوطالبی آهوانویی یگانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اصغری علائی فاطمه

اصغری علائی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پناهنده امیرعباس

پناهنده امیرعباس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کریمی امیر حسین

کریمی امیر حسین

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شهاب محمد مبین

شهاب محمد مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رهایی محمد جواد

رهایی محمد جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوبخت هادی

نوبخت هادی

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ذوالفقارخانی نادیا

ذوالفقارخانی نادیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاجی خانی محسن

حاجی خانی محسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شاطری احمدرضا

شاطری احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خراسانی امیر حسین

خراسانی امیر حسین

حقوق|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
صباغیان مبینا

صباغیان مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اخلاقی علی

اخلاقی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
معینیان مبینا

معینیان مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
طالب بیدختی آلا

طالب بیدختی آلا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
کسائیان شیرزاد

کسائیان شیرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توانگر آیدا

توانگر آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از زن

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عالیشاه بهار

عالیشاه بهار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدری محمد

حیدری محمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
طیبی حانیه

طیبی حانیه

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
لواف حانیه

لواف حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زیاری نرجس

زیاری نرجس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پارسا لعیا

پارسا لعیا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رشیدی محمد علی

رشیدی محمد علی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مزینانیان فاطمه

مزینانیان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بینائیان مریم

بینائیان مریم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت اميرآباد

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
داودیان زهرا

داودیان زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اکرم هستی سادات

اکرم هستی سادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عالیشاه شیوا

عالیشاه شیوا

حسابداري|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مقیمی سید نیما

مقیمی سید نیما

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طاهریان حامد

طاهریان حامد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کمال زاده هادی

کمال زاده هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علی بابایی ایلیا

علی بابایی ایلیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابوطالبی پیر نعیمی مهدی

ابوطالبی پیر نعیمی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
طاهریان محمد صادق

طاهریان محمد صادق

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افضلی زینب

افضلی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت مهديشهر

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شعبانی آقاملکی زهرا

شعبانی آقاملکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
براری محمد امین

براری محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رهایی محمدجواد

رهایی محمدجواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صادقی زاده شقایق

صادقی زاده شقایق

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
دوست محمدی حسین

دوست محمدی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولیئی سید امیر محمد

ولیئی سید امیر محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهریان سبحان

طاهریان سبحان

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسین نوری سما

حسین نوری سما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت دامغان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعیدی امیر سینا

سعیدی امیر سینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلمانی ملیکا

سلمانی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کساییان سید کیارش

کساییان سید کیارش

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
علیشاه مهدی

علیشاه مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ضیاءالدین پور سیده آنا

ضیاءالدین پور سیده آنا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جهان لتیباری بهار

جهان لتیباری بهار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کسائیان امیر علی

کسائیان امیر علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رهگشای مبینا

رهگشای مبینا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رهبری فرد امین

رهبری فرد امین

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نورانی امیر حسین

نورانی امیر حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
برادران زهرا

برادران زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عبادی پور علی

عبادی پور علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ورامینیان غزل

ورامینیان غزل

چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ذاکری نژاد شکیبا

ذاکری نژاد شکیبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلامی محمد امین

سلامی محمد امین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رفیعیان فاطمه

رفیعیان فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسین نیا پریا

حسین نیا پریا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلامی زهرا

غلامی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فیروزی سما

فیروزی سما

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بیدقی محمدرضا

بیدقی محمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قزوهی فاطمه

قزوهی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صباغیان اشکان

صباغیان اشکان

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نبوی چاشمی سیدجمال

نبوی چاشمی سیدجمال

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جندقیان ستایش

جندقیان ستایش

حقوق|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هاشمی پور سید محسن

هاشمی پور سید محسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
یغمایی امیر محمود

یغمایی امیر محمود

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدی محمد

احمدی محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاهی ستایش

شاهی ستایش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علایی فاطمه

علایی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عرب محمد حسین

عرب محمد حسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گل محمدی فاکهه

گل محمدی فاکهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدی حانیه

احمدی حانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کربلایی غلامی ایلیا

کربلایی غلامی ایلیا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت ميامي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کلانتری سحر

کلانتری سحر

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فولادی ستاره

فولادی ستاره

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
میرکو فاطمه

میرکو فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سرخه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فهیمی زهرا

فهیمی زهرا

طراحي وچاپ پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

هنر
دوست محمدی مهدیه

دوست محمدی مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اژدری نگار

اژدری نگار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملحی میلاد

ملحی میلاد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدی سوزی کوثر

احمدی سوزی کوثر

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
انتظاری محمد

انتظاری محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کسائیان امیرحسین

کسائیان امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدوی معین

مهدوی معین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجف زاده امیر حسین

نجف زاده امیر حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرفانیان محمد امین

عرفانیان محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بازاری کیانا

بازاری کیانا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دارائی الناز

دارائی الناز

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اسکندریان مریم

اسکندریان مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
گوهری عرفان

گوهری عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وفائی نژاد پارسا

وفائی نژاد پارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پهلوانیان دانیال

پهلوانیان دانیال

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
گلستانی مبینا

گلستانی مبینا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملائیان محمدمهدی

ملائیان محمدمهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شمسی محمد مهدی

شمسی محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرتضی بهناز

مرتضی بهناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صوفی آبادی فاطمه

صوفی آبادی فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احسانی سعید

احسانی سعید

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
افراسیابی نرگس

افراسیابی نرگس

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاهی ستایش

شاهی ستایش

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صلواتیان سحر

صلواتیان سحر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حمامیان حامد

حمامیان حامد

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چریکی سجاد

چریکی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رجبی سمنانی احمدرضا

رجبی سمنانی احمدرضا

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظری سوگند

نظری سوگند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفوری رزا

غفوری رزا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائیان امیر حسین

رضائیان امیر حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدیان نادیا

محمدیان نادیا

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهمیرزادی علی

شهمیرزادی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت مهديشهر

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رشمه ای محمد صادق

رشمه ای محمد صادق

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
چتری فاطمه

چتری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عربیان محمد مهدی

عربیان محمد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرب احمدی آتنا

عرب احمدی آتنا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
درویش خادم حسین

درویش خادم حسین

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رفیعیان اشکان

رفیعیان اشکان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوست محمدی علی

دوست محمدی علی

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قادری سیده فاطمه

قادری سیده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جمال مجتبی

جمال مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرب عامری عماد

عرب عامری عماد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
پور حسینی فاطمه

پور حسینی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حصیرباف فاطمه

حصیرباف فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عصار صدیقه طاهره

عصار صدیقه طاهره

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خادمیان سیدپویا

خادمیان سیدپویا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دیان امینه

دیان امینه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ذوالفقاری امید رضا

ذوالفقاری امید رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عرب عامری فاطمه

عرب عامری فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پورحسینی مهدی

پورحسینی مهدی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یوسفی دیانا

یوسفی دیانا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غریب فاطمه

غریب فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ظهیر نیا امیر عباس

ظهیر نیا امیر عباس

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حمیدی ابوالفضل

حمیدی ابوالفضل

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهدوی نیا محمد جواد

مهدوی نیا محمد جواد

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وحدانی احسان

وحدانی احسان

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صلواتی امیر

صلواتی امیر

حسابداري|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دامغانیان مائده

دامغانیان مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عرب عامری ابراهیم

عرب عامری ابراهیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلمانی آریا

سلمانی آریا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شاهب فاطمه

شاهب فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شیروانی بهرامی محمدرضا

شیروانی بهرامی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شکریان شقایق

شکریان شقایق

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برهانی علی اکبر

برهانی علی اکبر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اکبری نیما

اکبری نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سرخه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وطنی مریم

وطنی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب علیرضا

عرب علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سیادت پور مبیناسادات

سیادت پور مبیناسادات

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابن علی عرفان

ابن علی عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وفایی نژاد فاطمه

وفایی نژاد فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانیان یاسمن سادات

قربانیان یاسمن سادات

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خمسه آیدا

خمسه آیدا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفائیان فاطمه

صفائیان فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
زیاری ناهید

زیاری ناهید

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
همتی نازنین

همتی نازنین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یحیایی نادیا

یحیایی نادیا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خیرالدین محمد سینا

خیرالدین محمد سینا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
کسائیان سیده صبا

کسائیان سیده صبا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پهلوان امیر علی

پهلوان امیر علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعدالدین شکیبا

سعدالدین شکیبا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیدی پور حسین

امیدی پور حسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهدار زهرا

دهدار زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروز دامغانی سحر

نوروز دامغانی سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حمیدی علی

حمیدی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کلاته جاری نازنین

کلاته جاری نازنین

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
قبادی فاطمه

قبادی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کردی اشکان

کردی اشکان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهری بخش سینا

طاهری بخش سینا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کردی معصومه

کردی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیان مهر یاسمن

کیان مهر یاسمن

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی ابوالفضل

کریمی ابوالفضل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
پاکزادیان محسن

پاکزادیان محسن

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهی پناه آذین

الهی پناه آذین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد یکتا

فلاح نژاد یکتا

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادی حقیقی پارسا

مرادی حقیقی پارسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دیدبان زهرا

دیدبان زهرا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
میراج علیرضا

میراج علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسفندیاری مائده

اسفندیاری مائده

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:32:06 AM