كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كيار


مقصودی محمدمهدی

مقصودی محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
6/8/2023 9:07:27 PM
Menu