كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كيار

مقصودی محمدمهدی

مقصودی محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ترابی خراجی علیرضا

ترابی خراجی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
3/23/2023 8:49:31 PM